Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:13

2012-10-25
U2012/5826/UH
Högskolan på Gotland
Cramérgatan 3
621 67 VISBY
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Högskolan på Gotland
Riksdagen har beslutat om Högskolan på Gotlands verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Högskolan på Gotland och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 32 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

2

Organisationsstyrning

Samgående med Uppsala universitet

Högskolan på Gotland ska, med förbehåll för riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2013, utg. omr. 16 (prop. 2012/13:1), förbereda överföringen av högskolans verksamhet till Uppsala universitet den 1 juli 2013.

Högskolan på Gotland ska

  • förbereda en avveckling av myndigheten Högskolan på Gotland som föreslås upphöra den 30 juni 2013,
  • vid genomförandet av uppdraget beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd,
  • utarbeta en avvecklingsplan och budgetera kostnaderna för detta arbete,
  • vidta de administrativa åtgärder som krävs för avvecklingen, t.ex. när det gäller lokaler och utrustning,
  • verkställa slutlig arkivläggning,
  • avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden som inte ska tas över av Uppsala universitet, och
  • ge personal och studenter kontinuerlig information.

Högskolan på Gotland ska vid genomförandet av uppdraget samverka och föra en nära dialog med Uppsala universitet.

Styrelsen för Högskolan på Gotland har även efter halvårsskiftet 2013 ett fortsatt ansvar för att lämna en årsredovisning för perioden den 1 januari – den 30 juni 2013. Styrelsens ansvar omfattar omhändertagandet av frågor med anledning av revisionsberättelse och rapport från Riksrevisionen. Högskolan på Gotland behöver i den aktuella årsredovisningen inte lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning över väsentliga uppgifter enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Inte heller jämförelsetal för resultat- och balansräkning samt noter behöver lämnas. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas, liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen, hur de har finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder har omhändertagits. Årsredovisningen ska lämnas till regeringen och Riksrevisionen senast den 30 september 2013.

Högskolan på Gotland ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) underrättat om arbetet. Därutöver ska Högskolan på Gotland lämna en delrapport om arbetets gång den 31 januari 2013. I delrapporten ska även ingå redovisning av beräknade kostnader för överföringen av verksamheten vid Högskolan på Gotland till Uppsala universitet. 

Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 juni 2013.

3

Uppdrag

Lärande för hållbar utveckling

Högskolan på Gotland ska i samverkan med berörda myndigheter inom utbildningsområdet bedriva en verksamhet om lärande för hållbar utveckling.

Ekonomisk kompensation för kostnader motsvarande tio årsarbetskrafter och för såväl direkta som indirekta kostnader som uppstår i samband med driften av verksamheten utgår under 2012 från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Återrapportering
I årsredovisningen ska en kortfattad redovisning av verksamheten lämnas.

Medel för samgående med Uppsala universitet

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:45

Högskolan på Gotland: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan på Gotland125 743
ap.1Takbelopp (ram)125 743

Villkor för anslag 2:45

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:46

Högskolan på Gotland: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan på Gotland20 426
ap.1Forskning och forskarutbildning (ram)20 426

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:45 Högskolan på Gotland: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:46 Högskolan på Gotland: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan på Gotlands räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2512 181
2012-02-2512 181
2012-03-2512 181
2012-04-2512 181
2012-05-2512 181
2012-06-2512 181
2012-07-2512 181
2012-08-2512 181
2012-09-2512 181
2012-10-2512 181
2012-11-2512 181
2012-12-2512 178
Summa146 169
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan på Gotlands disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:45 ap.1Takbelopp
2:46 ap.1Forskning och forskarutbildning
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Mikaela Staaf
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Socialdepartementet, ESA
Socialdepartementet, SFÖ
Näringsdepartementet, RT
Arbetsmarknadsdepartementet, ARM
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsgivarverket
Statens tjänstepensionsverk
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Verket för högskoleservice
Centrala studiestödsnämnden
Uppsala universitet
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: