Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:4

2012-09-27
S2012/6734/PBB
Statens bostadskreditnämnd
Box 531
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens bostadskreditnämnd
Riksdagen har beslutat om Statens bostadskreditnämnds verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:89, prop. 2011/12:99, utg.omr. 18, bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2011/12:282).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens bostadskreditnämnd (BKN) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndigheten upphör per den 30 september 2012 och hela verksamheten inordnas i Boverket den 1 oktober 2012. Ändringarna i beslutet gäller från och med den 1 oktober 2012.

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

BKN ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli, 26 oktober 2011. 

2

Organisationsstyrning

BKN har ansvar för myndighetens tillgångar, skulder, kapital och ställning på räntekonton samt ansvarsförpliktelser t.o.m. 30 september 2012. Boverket övertar ansvaret för BKN:s tillgångar, skulder, kapital och ställning på räntekonton samt ansvarsförpliktelser den 1 oktober 2012. Överlåtelsen ska ske till bokfört värde i enlighet med 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, per den 30 september 2012.

Vid beslut som får stora ekonomiska konsekvenser ska myndigheten i relevanta delar samråda med Boverket.

3

Uppdrag

Bostadsbrist

BKN får i uppdrag att utveckla en praktisk användbar definition av begreppet bostadsbrist med utgångspunkt i BKN:s och Boverkets tidigare arbete. BKN ska även utveckla metoder för att analysera bostadsmarknadssituationen på lokal, regional och nationell nivå. Det utvecklade bostadsbristbegreppet och de framtagna metoderna ska inom ramen för uppdraget tillämpas på de tre storstadsregionerna och de där ingående kommunerna samt på ett urval av bostadsmarknadsregioner och kommuner med olika förutsättningar i andra delar av Sverige. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Boverket och redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2012.

Förberedelse av överföring av BKN:s verksamhet till Boverket, m.m.

Regeringen uppdrar åt BKN att förbereda de åtgärder som behövs för överföring av BKN:s verksamhet till Boverket den 1 oktober 2012 samt att förbereda avvecklingen av BKN den 30 september 2012. Vid genomförandet av uppdraget ska BKN beakta 6 b § i lagen (1982:80) om anställningsskydd och i arbetet ha en fortlöpande dialog med Boverket. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut om Vårändringsbudget för 2012, i nödvändiga delar.

Överföring av BKN:s verksamhet till Boverket, m.m.

Regeringen uppdrar åt BKN att genomföra de åtgärder som behövs för överföring av BKN:s verksamhet till Boverket den 1 oktober 2012. BKN ska även ansvara för och genomföra avvecklingen av myndigheten den 30 september 2012. Vid genomförandet av uppdraget ska BKN beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd och i arbetet ha en fortlöpande dialog med Boverket.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

1:1

Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Statens bostadskreditnämnd11 169
ap.1Förvaltningskostnader (ram)11 169

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas för förvaltningskostnader, dock inte för sådana kostnader som är hänförliga till de helt avgiftsfinansierade kreditgarantierna.

Utgifter eller kostnader för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen eller som följer av gällande kollektivavtal, får inte finansieras från anslaget.

1:2

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag (Ramanslag)

Disponeras av Statens bostadskreditnämnd0
ap.4Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag (ram)0

Villkor för anslag 1:2

ap.4 Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag

Anslagsposten får användas för stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet.

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad (Ramanslag)

Disponeras av Statens bostadskreditnämnd470
ap.2Stöd ordna bostad - del till BKN (ram)470

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Stöd ordna bostad - del till BKN

Anslagsposten avser statligt bidrag till kommuner enligt förordningen (2007:623) om statliga bidrag för kommunala hyresgarantier.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader
ap.1447Allt0
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.40Allt0
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader
1:1 ap.11:1 ap.2100 %
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
1:2 ap.41:2 ap.1100 %
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
1:3 ap.21:3 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.400002013
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamen avser ekonomiska åtaganden som har reglerats i avtal för omstrukturering av kommunala bostadsföretag. Beloppen under rubriken infriade åtaganden i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

BKN:s beställningsbemyndigande, enligt beslut S2011/11148/VS (delvis), upphör den 30 september 2012.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)300
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
- varav SPECIAL
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

1. BKN har rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som ställts ut av myndigheten.

2. BKN ska informera Regeringskansliet (Socialdepartementet och Finansdepartementet) innan kreditutrymme under punkt 1 utnyttjas.

Garantier 

BKN får under 2012 ställa ut kreditgarantier enligt förordning (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m., förordning (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder och förordning (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet intill ett belopp av 10 000 000 000 kronor.

BKN får under 2012 ställa ut kreditgarantier enligt förordning (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad intill ett belopp av 5 000 000 000 kronor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens bostadskreditnämnds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-251 241
2012-02-251 241
2012-03-251 241
2012-04-251 241
2012-05-251 241
2012-06-251 241
2012-07-251 241
2012-08-251 241
2012-09-251 241
Summa11 169
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens bostadskreditnämnds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Förvärvsgarantier-2 010-1501150-149-2 309
Avlösen av kommunal borgen155 0001 5002 0005 000-3 000153 500
Lån till kooperativa hyresrättsföreningar000000
Vissa kommunala åtaganden för boendet000000
Kreditgarantier för ny- och ombyggnad2 065 52045 00045 00081 000-36 0002 074 520
Summa2 218 51046 35047 00186 150-39 1492 225 711
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

BKN har i ett regeringsbeslut den 7 april 1994 (dnr Fi1994/1034) bemyndigats att under vissa närmare angivna villkor förvärva och inneha fastigheter för vilka statlig kreditgaranti utfärdats. I förordning (2011:211) om utlåning och garantier finns bestämmelser om att BKN ska ha en garantireserv och att reserven får belastas med kostnader för indrivning och ianspråktagande av säkerheter avseende infriade garantier som hör till reserven. Kostnader och intäkter i samband med eventuella fastighetsförvärv ska särredovisas till regeringen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

BKN behöver inte lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning över väsentliga uppgifter enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Inte heller jämförelsetal för resultat- och balansräkning samt noter behöver lämnas. I årsredovisningen för 2012 ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de har finansierats samt hur eventuell övertalig personal respektive tillgångar och skulder har omhändertagits.

BKN behöver inte upprätta någon risk- och sårbarhetsanalys enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Sara Benjamin
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen, Regeringskansliets internrevision
Socialdepartementet/ESA
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, civilutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Boverket
Statens tjänstepensionsverk

Senast uppdaterad: