Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2012-10-04
N2012/5018/E
Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 ESKILSTUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Energimarknadsinspektionen inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen har beslutat om Energimarknadsinspektionens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 21, bet. 2011/12:NU3, rskr. 2011/12:65).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Energimarknadsinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

PÅGÅENDE UPPDRAG

1. Ekonomisk bedömning vid införande av smarta mätare i naturgasnäten

 I regleringsbrevet för 2011 gav regeringen Energimarknadsinspektionen i uppdrag att göra en ekonomisk bedömning av kostnaderna och nyttan vid införande av smarta mätare i naturgasnäten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2012.

2. Elområden

I regleringsbrevet för 2011 gav regeringen Energimarknadsinspektionen i uppdrag att bl.a. dels följa upp och analysera de eventuella prisskillnaderna på elpriset och andra konsekvenser för elkonsumenternas möjligheter att vara aktiva på elmarknaden som införandet av elområden kan innebära, dels utreda eventuella effekter för konkurrenssituationen på elmarknaden och grossistmarknadens funktion som införandet av elområden kan innebära. Den del av uppdraget som avser att utreda eventuella effekter för konkurrenssituationen på elmarknaden och grossistmarknadens funktion ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2012. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2012.

NYA UPPDRAG

3. Värmemarknad

Energimarknadsinspektionen ska tillsammans med Statens energimyndighet analysera utvecklingen på fjärrvärmemarknaden i relation till konkurrerande alternativ på värmemarknaden med avseende på priser, konkurrens och miljö. I redovisningen ska även en bedömning göras av effekterna av stödsystemen för konvertering av olika uppvärmningssystem. Resultatet av dessa analyser ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i en gemensam rapport senast den 29 juni 2012.

4. Sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för elmarknadens aktörer

I propositionen Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas (prop. 2010/11:70 s. 74) konstaterar regeringen att artikel 41 första och andra styckena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (elmarknadsdirektivet) kan genomföras genom ett uppdrag till Energimarknadsinspektionen. Regeringen uppdrar mot denna bakgrund åt Energimarknadsinspektionen att sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för elmarknadens aktörer enligt artikel 41 första och andra styckena i elmarknadsdirektivet. Energimarknadsinspektionen ska offentliggöra rollbeskrivningen när uppdraget är genomfört och senast den 1 november 2012.

5. Sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för naturgasmarknadens aktörer

I propositionen Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas (prop. 2010/11:70 s. 163) konstaterar regeringen att artikel 45 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (gasmarknadsdirektivet) kan genomföras genom ett uppdrag till Energimarknadsinspektionen. Regeringen uppdrar mot denna bakgrund åt Energimarknadsinspektionen att sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för naturgasmarknadens aktörer enligt artikel 45 i gasmarknadsdirektivet. Energimarknadsinspektionen ska offentliggöra rollbeskrivningen när uppdraget är genomfört och senast den 1 november 2012.

6. Konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el

I propositionen Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem (prop. 2010/11:153 s. 22-23) uttalar regeringen att förutsättningarna för en konkurrensutsättning av marknaden för mätning av el bör utredas för att vitalisera elmarknaden och bidra till ökad konkurrens och lägre kostnader för elkonsumenterna. Regeringen uppdrar därför åt Energimarknadsinspektionen att utreda förutsättningarna för en konkurrensutsättning av marknaden för mätning och rapportering av el. Effekterna på elmarknadens funktion till följd av den tekniska utvecklingen, som ett innovationstryck kan förväntas bidra till genom konkurrensutsättningen, ska särskilt analyseras. I uppdraget ingår även att utreda vilka konsekvenser olika utformning av marknaden för mätning och rapportering på elmarknaden har för utvecklingen av smarta elnät och tjänster som kan bidra till s.k. smarta hem. Vid genomförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen samråda med Affärsverket svenska kraftnät och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Till eventuella författningsförslag ska en fullständig konsekvensbeskrivning bifogas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 november 2012. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen redovisas vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

7. Översyn av elnätsföretagens tariffstruktur

I propositionen Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem (prop. 2010/11:153 s. 14-15) uttalar regeringen att det bör utredas om mer detaljerade krav på elnätföretagens tariffstruktur ska införas för att underlätta introduktion av förnybar elproduktion, elektrifiering av transportsektorn och energieffektivisering hos slutkonsumenterna. Regeringen uppdrar därför åt Energimarknadsinspektionen att utreda om mer detaljerade krav på elnätföretagens tariffstruktur bör införas. Vid genomförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen samråda med Statens energimyndighet. Till eventuella författningsförslag ska fullständig konsekvensbeskrivning bifogas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 december 2012. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen redovisas vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

8. Vindlov.se – webbaserad informationsportal om vindkraft och tillstånd

Statens energimyndighet kommer i regleringsbrevet för 2012 att få i uppdrag av regeringen att förvalta och utveckla den myndighetsgemensamma webbplattformen vindlov.se, som är ett nav för all offentlig information om tillståndsfrågor för vindkraftverk. Energimarknadsinspektionen ska bistå Statens energimyndighet i detta uppdrag genom att inom sitt verksamhetsområde ansvara för beredning av tillståndsrelevant faktaunderlag och redaktionellt upplägg av detta på webbplatsen.

9. Genomförande av nordisk slutkundsmarknad

Energimarknadsinspektionen ska ta fram förslag till de förändringar som krävs i svensk rätt för att skapa förutsättningar för en nordisk slutkundsmarknad. Förslagen ska ta hänsyn till de resultat som har tagits fram inom ramen för de nordiska tillsynsmyndigheternas arbete med en gemensam slutkundsmarknad. Förändringarna syftar till att förenkla för elkunden och att stärka konkurrensen på elmarknaden genom att införa en modell som innebär att elhandlaren blir den centrala kontaktpunkten för elkunden. Detta är ett led i genomförandet av en gemensam nordisk slutkundsmarknad för el som syftar till att underlätta för elhandlare att etablera verksamhet över nationsgränserna.Vid genomförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns hos Konsumentverket, Konkurrensverket, Affärsverket svenska kraftnät och hos andra berörda aktörer på området. Till författningsförslagen ska en fullständig konsekvensbeskrivning bifogas. Uppdraget ska avrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2013. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Näringsdepartementet och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:8

Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Energimarknadsinspektionen96 220
ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (ram)96 220

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:8 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader
ap.12 88716 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Energimarknadsinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-258 018
2012-02-258 018
2012-03-258 018
2012-04-258 018
2012-05-258 018
2012-06-258 018
2012-07-258 018
2012-08-258 018
2012-09-258 018
2012-10-258 018
2012-11-258 018
2012-12-258 022
Summa96 220
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Energimarknadsinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet4748505 3004 0001 3002 624
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Energimarknadsinspektionen får disponera de avgifter som Energimarknadsinspektionen har rätt att ta ut enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Förseningsavgifter enligt 12 kap. 8 § ellagen (1997:857) och enligt 44 § fjärrvärmelagen (2008:263) ska levereras in i anslutning till uppbörd och redovisas på inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter.

På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Åsa Leander
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningens internrevision
Justiedepartementet/KO
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS och MK
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Konsumentverket
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Affärsverket svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket
Statens energimyndighet