Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2012-10-25
U2012/5822/UH
U2011/7277/UH
Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Luleå tekniska universitet
Riksdagen har beslutat om Luleå tekniska universitets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Luleå tekniska universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Universitetet ska anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 270 helårsstudenter.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå omfattning, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

2. Universitetet ska erbjuda utbildning i rymdvetenskap i Kiruna.

Återrapportering

I årsredovisningen ska en kort redovisning lämnas av verksamheten och antalet helårsstudenter som har deltagit i de utbildningar som erbjudits. Av redovisningen ska även totala kostnader för verksamheten framgå.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 26 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

3

Uppdrag

Uppdrag

Universitetet ska varje läsår erbjuda lärarutbildning för grundskolan med inriktning på samiska, meänkieli (tornedalsfinska) och finska.

Återrapportering
I årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive inriktning.

Universitetet ska även redovisa hur man arbetar med att öka antalet sökande till dessa inriktningar.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:19

Luleå tekniska universitet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Luleå tekniska universitet608 676
ap.1Takbelopp (ram)608 676

Villkor för anslag 2:19

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:20

Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Luleå tekniska universitet338 492
ap.4Basresurs (ram)338 492

2:71

Särskilda åtaganden för universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Luleå tekniska universitet27 069
ap.19Utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna (ram)6 695
ap.20Decentraliserad utbildning (ram)20 374

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.40Allt0
2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor
ap.190Allt0
ap.200Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning
2:19 ap.22:19 ap.1100 %
2:19 ap.32:19 ap.1100 %
2:19 ap.42:19 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning
ap.2ram
ap.3ram
ap.4ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)135 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)91 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Luleå tekniska universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2581 187
2012-02-2581 187
2012-03-2581 187
2012-04-2581 187
2012-05-2581 187
2012-06-2581 187
2012-07-2581 187
2012-08-2581 187
2012-09-2581 187
2012-10-2581 187
2012-11-2581 187
2012-12-2581 180
Summa974 237
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Luleå tekniska universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:19 ap.1Takbelopp
2:20 ap.4Basresurs
2:71 ap.19Utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna
2:71 ap.20Decentraliserad utbildning
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: