Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
6

2012-06-20
L2012/1641
Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverket
Utredningen om avvecklingen av Fiskeriverket (L2011:01) Garnisonen
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverket
Riksdagen har beslutat om Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverkets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 23, bet. 2011/12:MJU2, rskr. 2011/12:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverket disponerar under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård anslaget 1:17 Havs- och vattenmyndigheten anslagsposten 2 för de kostnader som uppkommer i samband med avvecklingen av Fiskeriverket. Anslaget får även användas för avvecklingskostnader som övertagits från Fiskeriverket och som tidigare inte redovisats mot anslag.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Återrapportering ska ske i enlighet med vad som framgår av direktivet för utredningen Avveckling av Fiskeriverket (dir. 2011:46).

2

Organisationsstyrning

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Avvecklingsmyndighetens tillgångar och skulder ska slutligt regleras. Detta sker genom att tillgångar och skulder per den 30 juni 2012 överlåts till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8§§ i förordningen (2000:605) om årsredovisningen och budgetunderlag till Havs- och vattenmyndigheten. Från och med den 1 juli 2012 överförs även arbetsgivaransvaret för kvarvarande personal i Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverket till myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverket behöver inte i sin slutredovisning lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning av väsentliga uppgifter i årsredovisningen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Inte heller jämförelsetal för balans- och resultaträkning samt noter behöver lämnas. En beskrivning av resultatet av verksamheten ska lämnas liksom en redovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder omhändertagits. Avvecklingsmyndigheten upphör den 30 juni 2012. Årsredovisning inklusive slutredovisning för verksamheten ska lämnas senast den 1 september 2012.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Helena Ewenfält
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/ESA
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementets budgetavdelning
Miljödepartementet/ADM
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statens tjänstepensionsverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: