Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
1:3

2012-04-12
U2012/2326/UH
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Box 22007
104 22 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Riksdagen har beslutat om Internationella programkontoret för utbildningsområdets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Internationella programkontoret för utbildningsområdet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2010:1773) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Redovisning och analys

Myndigheten ska redogöra för vilka åtgärder den har vidtagit för att öka deltagandet i de program och delprogram där det inte råder fullt programutnyttjande. Vidare ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att öka kvaliteten i ansökningarna. 

Myndigheten ska redovisa och analysera deltagandet i de program som myndigheten ansvarar för i syfte att utveckla programmen och programmens genomslagskraft. 

Främjande

Myndigheten ska redovisa hur man sprider resultat och andra erfarenheter från programmen i syfte att främja en ökad kvalitet inom utbildningsområdet.

Forum för internationalisering

Internationella programkontoret för utbildningsområdet och Högskoleverket alternerar som ordförande i forum för internationalisering. Den myndighet som under året har agerat ordförande ska i sin årsredovisning redogöra för arbetet i forumet. Redogörelsen ska för 2012 särskilt avse de resultat som har uppnåtts till följd av förbättrad samordning i frågor som rör rekrytering och mottagning av utländska studenter.

Användning av medel

Myndigheten ska redovisa hur medlen under följande anslag har använts:

 1. 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, anslagspost 3 Till Statens skolverks disposition,
 2. 2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., anslagspost 7 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram, samt anslagspost 21 Fördelas efter beslut av regeringen, i de delar som gäller aktiviteter inom den nationella Bolognaexpertgruppen.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

–  den 18 januari,
–  den 22 februari, 
–  den 3 maj,
–  den 30 juli, och 
–  den 26 oktober.

2

Organisationsstyrning

En särskild utredare har fått i uppdrag att förbereda och lämna förslag till de åtgärder som behövs för att genomföra en ändamålsenlig och effektiv organisering av de verksamheter som för närvarande bedrivs vid Internationella programkontoret för utbildningsområdet, Verket för högskoleservice och Högskoleverket (dir. 2011:52). Den nya myndighetsstrukturen ska enligt direktiven till utredningen gälla fr.o.m. den 1 januari 2013. Internationella programkontoret ska i sin verksamhet beakta aviserade förändringar i myndighetsstrukturen.

Myndigheten undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet, med kopia till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

3

Uppdrag

 1. Myndigheten ska vara förmedlingsorgan för Sveriges förvaltningspartnerskap under 2012. Förvaltningspartnerskapet är ett samarbete mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och den svenska regeringen som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige (U2009/406/G). 

  I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp förvaltningspartnerskapets insatser. Myndigheten ska även kontinuerligt informera samordningsgruppen för förvaltningspartnerskapet om hur arbetet inom förvaltningspartnerskapet fortskrider. För uppdraget får myndigheten under 2012 använda högst 800 000 kronor från det på statsbudgeten under utgiftsområde 16 för budgetåret 2012 uppförda anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, anslagspost 9. Medlen ska utbetalas av Statens skolverk efter rekvisition.

  Myndigheten ska i årsredovisningen för 2012 rapportera utfallet av insatserna.
 2. Internationella programkontoret för utbildningsområdet ska samverka med Myndigheten för yrkeshögskolan i myndigheternas arbete med ett svenskt nationellt kvalifikationsramverk för livslångt lärande.

 3. Internationella programkontoret för utbildningsområdet ska samverka med Statens skolverk och Myndigheten för yrkeshögskolan i deras respektive uppdrag i fråga om genomförandet av det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET).

 4. Myndigheten ska under 2012 utbetala medel till universitet och högskolor för sådana stipendier som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter enligt tabellen nedan.

  Vidare ska myndigheten under 2012 utbetala medel till vissa enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, för stipendier till särskilt kvalificerade studieavgiftsskyldiga studenter som deltar i utbildning som omfattas av examenstillståndet, för att helt eller delvis täcka dessa studenters studieavgifter enligt tabellen nedan. Medel som utbetalas till enskilda utbildningsanordnare får finansiera stipendier till studieavgiftsskyldiga studenter som inte kan få stipendier från stipendieprogram riktat till studenter från länder med vilka Sverige har ett långsiktigt utvecklingssamarbete. Användningen av medlen ska redovisas till Internationella programkontoret för utbildningsområdet enligt myndighetens instruktioner. 

  Under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet avser regeringen besluta att denna fördelning ska gälla även för första halvåret 2013.
HögskolaStipendiemedel per halvår (tkr)
Uppsala universitet 1 494
Lunds universitet 2 146
Göteborgs universitet 1 295
Stockholms universitet 1 165
Umeå universitet 957
Linköpings universitet 1 947
Karolinska institutet 202
Kungl. Tekniska högskolan 5 417
Luleå tekniska universitet 371
Karlstads universitet 202
Linnéuniversitetet525
Örebro universitet 350
Mittuniversitetet 234
Sveriges lantbruksuniversitet 234
Blekinge tekniska högskola 1 341
Dans- och cirkushögskolan 202
Försvarshögskolan202
Gymnastik- och idrottshögskolan202
Högskolan i Borås 999
Högskolan Dalarna 850
Högskolan på Gotland 202
Högskolan i Gävle 814
Högskolan i Halmstad 603
Högskolan Kristianstad 503
Högskolan i Skövde 602
Högskolan Väst 202
Konstfack202
Kungl. Konsthögskolan202
Kungl. Musikhögskolan202
Malmö högskola 427
Mälardalens högskola 1 012
Operahögskolan i Stockholm202
Stockholms dramatiska högskola202
Södertörns högskola 202
Chalmers tekniska högskola AB3 178
Stiftelsen Högskolan i Jönköping878


I enlighet med propositionen Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter (prop. 2009/10:65) ska stipendiemedel som avser studenter från länder som enligt OECD:s biståndskommitté, Development Assistance Committee (DAC),
räknas som biståndsländer (Official Development Assistances länder, s.k. ODA-länder) avräknas mot biståndsramen i enlighet med gällande DAC-regler.

I syfte att avgöra vilka stipendiemedel som ska avräknas biståndsramen utifrån faktiskt utfall ska myndigheten årligen i samband med årsredovisningen redogöra för stipendiemedel som lärosätena har tilldelat studenter:
1. som är medborgare i en stat som enligt biståndskommittén DAC kan vara föremål för bistånd,
2. vars studier haft en sådan inriktning och karaktär som av ett universitet eller en högskola bedömts ha bäring på problem och frågeställningar som är relevanta för att främja ekonomisk tillväxt och välfärd i ett ODA-land, och
3. som vid ansökan uppgett att de direkt efter avslutade studier som stipendiet avser inte har för avsikt att bosätta sig eller arbeta i Sverige eller i något annat OECD-land.

Stipendiemedel som tilldelas studenter som omfattas av 1–3 ska avräknas mot biståndsramen med den begränsningen att högst 25 procent av de medel som avräknas mot biståndsramen får avse studenter som är medborgare i en och samma stat.

En del av stipendiemedlen klassificeras som bistånd i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) definition. Myndigheten ska sammanställa och redovisa statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv.

Universitet och högskolor som tilldelas medel av Internationella programkontoret för utbildningsområdet enligt förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter får ingå åtaganden om sådana stipendier till en student i upp till tre läsår. Ett lärosätes åtagande för stipendier får inte för 2013 respektive 2014 överstiga den ram som har tilldelats i IPK:s regleringsbrev för 2012 omräknad till ett kalenderår. För 2015 får åtagandet inte överstiga nämnda ram för ett halvår.

5. Internationella programkontoret för utbildningsområdet ska utarbeta ett förslag till ett svenskt nationellt erbjudande till Brasilien för Sveriges deltagande i det brasilianska stipendieprogrammet Vetenskap utan gränser (programmet). Myndigheten ska ha en koordinerande roll i det fortsatta arbetet med det nationella erbjudandet från svensk sida. Detta innebär t.ex. löpande kontakt och samordning inför förhandlingar med berörda parter i Brasilien och Sverige.

I nästa led ska myndigheten efter kontakter med de brasilianska forskningsfinansiärerna Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) och Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ta fram ett förslag till avtal om Sveriges deltagande i programmet. Myndigheten ska även under programmets gång stödja de svenska universitet och högskolor som kommer att ingå i programmet och vara svensk kontakt för de brasilianska forskningsfinansiärerna.

Förslag till nationellt erbjudande ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 maj 2012. Avtalsförslag med de brasilianska forskningsfinansiärerna ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2012. Myndigheten ska hålla Utbildningsdepartementet informerat om hur arbetet fortskrider.

Myndigheten ska i årsredovisningen för 2012 rapportera utfallet av insatserna.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:70

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet60 270
ap.25Stipendier till utländska studenter (ram)60 270

Villkor för anslag 2:70

ap.25 Stipendier till utländska studenter

Av det totala beloppet får under 2012 högst 603 000 kronor användas av Internationella programkontoret för utbildningsområdet för administration av insatserna.

4:1

Internationella programkontoret för utbildningsområdet (Ramanslag)

Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet58 124
ap.1Internationella programkontoret för utbildningsområdet (ram)38 305
ap.2Statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans och vuxenutbildningens område (ram)19 819

Villkor för anslag 4:1

ap.2 Statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans och vuxenutbildningens område

Anslagsposten får belastas med följande utgifter.

Utgifter för utbetalning av bidrag enligt förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område.

Utgifter för utbetalning av bidrag inom programmet Atlas. Av anslagsposten ska minst 3 500 000 kronor nyttjas för arbetsplatsförlagt lärande i utlandet. Myndigheten får under 2012 bevilja upp till 2 000 000 kronor i bidrag för 2013 och 2014.  

Utgifter för utbetalning av bidrag inom Comenius aktivitet Fortbildningsstipendier. Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor nyttjas för detta ändamål. 

Utgifter för utbetalning av bidrag inom de decentraliserade programdelarna inom Grundtvig, Leonardo da Vinci och Comenius, i de fall underskott uppstår på bidragsmedlen från EU. Av anslagsposten får högst 1 300 000 kronor nyttjas för detta ändamål.

Utgifter för den nya programdelen Förberedande besök som införs inom programmet Erasmus Mundus. Av anslagsposten får 300 000 kronor nyttjas för detta ändamål.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
ap.250Inget0
4:1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet
ap.11 7443 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
ap.25150 00060 00060 00030 0002015
4:1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet
ap.22 0001 50050002014
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)3 400
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)4 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Internationella programkontoret för utbildningsområdets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-253 192
2012-02-253 192
2012-03-253 192
2012-04-253 192
2012-05-253 192
2012-06-253 192
2012-07-253 192
2012-08-253 192
2012-09-253 192
2012-10-253 192
2012-11-253 192
2012-12-253 193
Summa38 305
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Internationella programkontoret för utbildningsområdets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Internationella programkontoret för utbildningsområdet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragen disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Internationella programkontoret för utbildningsområdet medges undantag från bestämmelserna om budgetunderlag i 9 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Åsa Petri
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/USTYR
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/RT
Landsbygdsdepartemetet/ELT
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Högskoleverket
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets område
Sveriges lantbruksuniversitet
Statens skolverk
Statens Kulturråd
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
Tillväxtverket
Ungdomsstyrelsen
Verket för innovationssystem
Chalmers tekniska högskola AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: