Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:21

2012-03-29
U2012/2082/UH
Dans- och cirkushögskolan
Box 27043
102 51 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Dans- och cirkushögskolan
Riksdagen har beslutat om Dans- och cirkushögskolans verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011712:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Dans- och cirkushögskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Dans- och cirkushögskolan ska anordna utbildning inom utbildningsområdena dans och teater.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 40-60 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:35

Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Dans- och cirkushögskolan51 959
ap.1Takbelopp (ram)51 959
ap.5Lokalisering av nycirkusutbildning (ram)0

Villkor för anslag 2:35

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:36

Dans- och cirkushögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete (Ramanslag)

Disponeras av Dans- och cirkushögskolan5 605
ap.1Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete (ram)5 605

2:71

Särskilda åtaganden för universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Dans- och cirkushögskolan1 235
ap.28Lokalkostnader (ram)1 235

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:35 Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning
ap.1010 %0
ap.503 %0
2:36 Dans- och cirkushögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
ap.10Allt0
2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor
ap.280Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:35 Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning
2:35 ap.32:35 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:35 Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)24 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)5 325
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Dans- och cirkushögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-254 900
2012-02-254 900
2012-03-254 900
2012-04-254 900
2012-05-254 900
2012-06-254 900
2012-07-254 900
2012-08-254 900
2012-09-254 900
2012-10-254 900
2012-11-254 900
2012-12-254 899
Summa58 799
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Dans- och cirkushögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:35 ap.1Takbelopp
2:35 ap.5Lokalisering av nycirkusutbildning
2:36 ap.1Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
2:71 ap.28Lokalkostnader

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen medger att Dans- och cirkushögskolan utan krav på full kostnadstäckning får ta ut och disponera avgifter för dansundervisning i praktikkurser som genomförs av studenter vid danspedagogutbildningen.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: