Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:19

2012-03-29
U2012/2080/UH
Mittuniversitetet
851 70 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Mittuniversitetet
Riksdagen har beslutat om Mittuniversitetets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Mittuniversitetet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 32 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:27

Mittuniversitetet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Mittuniversitetet509 725
ap.1Takbelopp (ram)509 725

Villkor för anslag 2:27

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:28

Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Mittuniversitetet197 272
ap.4Basresurs (ram)197 272

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:27 Mittuniversitetet: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning
ap.40Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)150 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)70 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Mittuniversitetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2558 916
2012-02-2558 916
2012-03-2558 916
2012-04-2558 916
2012-05-2558 916
2012-06-2558 916
2012-07-2558 916
2012-08-2558 916
2012-09-2558 916
2012-10-2558 916
2012-11-2558 916
2012-12-2558 921
Summa706 997
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Mittuniversitetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:27 ap.1Takbelopp
2:28 ap.4Basresurs

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Mittuniversitetet får ta ut och disponera avgifter för verksamhet inom centrumbildningen Nationellt Vintersportcentrum.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: