Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2012-03-29
U2012/2072/UH
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Linköpings universitet
Riksdagen har beslutat om Linköpings universitets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Linköpings universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet  avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 36 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

3

Uppdrag

1. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 814 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Återrapportering

Universitetet ska senast den 25 januari 2012 till regeringen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2011 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på läkarutbildningen.

2. Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2012 utbetala 699 000 kronor till Linköpings universitet för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Linköpings universitet har använt medlen för att utveckla verksamheten.

3. Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i romani chib.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:13

Linköpings universitet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet1 318 889
ap.1Takbelopp (ram)1 318 889

Villkor för anslag 2:13

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:14

Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet742 912
ap.4Basresurs (ram)742 912

2:71

Särskilda åtaganden för universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet1 785
ap.16Nationellt resurscentrum i teknik (ram)1 785

2:72

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet187 796
ap.5Linköpings universitet (ram)187 796

Villkor för anslag 2:72

ap.5 Linköpings universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:13 Linköpings universitet: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:14 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.40Allt0
2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor
ap.160Allt0
2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:13 Linköpings universitet: Grundutbildning
2:13 ap.32:13 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:13 Linköpings universitet: Grundutbildning
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)290 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)183 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Linköpings universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25187 615
2012-02-25187 615
2012-03-25187 615
2012-04-25187 615
2012-05-25187 615
2012-06-25187 615
2012-07-25187 615
2012-08-25187 615
2012-09-25187 615
2012-10-25187 615
2012-11-25187 615
2012-12-25187 617
Summa2 251 382
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Linköpings universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:13 ap.1Takbelopp
2:14 ap.4Basresurs
2:71 ap.16Nationellt resurscentrum i teknik
2:72 ap.5Linköpings universitet

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen medger att Linköpings universitet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för möbelkonservering och möbeltapetsering i samband med utbildning vid Carl Malmstens Centrum för träteknik & design.  

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: