Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2012-03-29
U2012/2069/UH
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 GÖTEBORG
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Göteborgs universitet
Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Göteborgs universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Nordiskt Informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Nordiskt Informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) har till uppgift att sprida information om medie- och kommunikationsforskning i de nordiska länderna samt att ansvara för grundläggande dokumentation av medieutvecklingen i Sverige. Av årsredovisningen för Göteborgs universitet ska framgå datainsamling, publicerade skrifter, kvalitetssäkring, uppgifter om användningen av Nordicoms material, kostnader för genomförande av Mediebarometern och försäljningsintäkter samt totala kostnader för verksamheten. Medel för Nordicom finns anvisade under utgiftsområde 17, anslag 11:2, ap. 1 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen.

I Göteborgs universitets budgetunderlag ska Nordicoms verksamhet särskilt redovisas.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 40 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

3

Uppdrag

1. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som slutits i juni 2003 mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 972 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Återrapportering

Universitetet ska senast den 25 januari 2012 lämna uppgifter till regeringen om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2011 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på läkarutbildningen.

2. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av tandläkare (TUA-ersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 2004 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom tandläkarutbildningen ersättas för högst 363 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare.

Återrapportering

Universitetet ska senast den 25 januari 2012 lämna uppgifter till regeringen om hur TUA-ersättningen har fördelats under 2011 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på tandläkarutbildningen.

3. Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2012 utbetala 907 000 kronor till Göteborgs universitet för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Göteborgs universitet har använt medlen för att utveckla verksamheten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:7

Göteborgs universitet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet1 788 883
ap.1Takbelopp (ram)1 788 883

Villkor för anslag 2:7

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:8

Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet1 362 281
ap.7Basresurs (ram)1 351 830
ap.9Havsmiljöinstitutet (ram)10 451

Villkor för anslag 2:8

ap.9 Havsmiljöinstitutet

Anslagsposten får användas av universitetet för analyser, utvärderingar och synteser samt för ökad samverkan inom havsmiljöinstitutet.

2:71

Särskilda åtaganden för universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet3 747
ap.7Nationellt resurscentrum i matematik (ram)3 747

2:72

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet483 964
ap.3Göteborgs universitet (ram)414 685
ap.7Göteborgs universitet (ram)69 279

Villkor för anslag 2:72

ap.3 Göteborgs universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

ap.7 Göteborgs universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvård.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:7 Göteborgs universitet: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.70Allt0
ap.90Allt0
2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor
ap.70Allt0
2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.303 %0
ap.703 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:7 Göteborgs universitet: Grundutbildning
2:7 ap.32:7 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:7 Göteborgs universitet: Grundutbildning
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)600 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)279 213
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25303 240
2012-02-25303 240
2012-03-25303 240
2012-04-25303 240
2012-05-25303 240
2012-06-25303 240
2012-07-25303 240
2012-08-25303 240
2012-09-25303 240
2012-10-25303 240
2012-11-25303 240
2012-12-25303 235
Summa3 638 875
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Göteborgs universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:7 ap.1Takbelopp
2:8 ap.7Basresurs
2:8 ap.9Havsmiljöinstitutet
2:71 ap.7Nationellt resurscentrum i matematik
2:72 ap.3Göteborgs universitet
2:72 ap.7Göteborgs universitet
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Sveriges förenade studentkårer