Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2012-03-29
U2012/2068/UH
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Lunds universitet
Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Lunds universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Universitetet ska anordna trafikflygarutbildning.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet sökande, totala antalet registrerade studenter och total kostnad för trafikflygarutbildning.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 34 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

3

Uppdrag

1. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 1 166 helårsstudenter när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Återrapportering 

Universitetet ska senast den 25 januari 2012 lämna uppgifter till regeringen om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2011 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på läkarutbildningen.

2. Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2012 utbetala 1 046 000 kronor till Lunds universitet för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Lunds universitet har använt medlen för att utveckla verksamheten.

3. Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i jiddisch.

Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:5

Lunds universitet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet1 763 735
ap.1Takbelopp (ram)1 763 735

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:6

Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet1 886 895
ap.6Basresurs (ram)1 886 895
ap.8Internationell forskningsanläggning (ram)0

Villkor för anslag 2:6

ap.8 Internationell forskningsanläggning

Medel under anslagsposten får endast disponeras efter särskilt beslut av regeringen.

2:71

Särskilda åtaganden för universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet27 279
ap.4Nationellt resurscentrum i fysik (ram)1 298
ap.5Trafikflygarutbildning (ram)23 155
ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd (ram)2 826

2:72

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet407 653
ap.2Lunds universitet (ram)407 653

Villkor för anslag 2:72

ap.2 Lunds universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:5 Lunds universitet: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.60Allt0
ap.80Allt0
2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor
ap.40Allt0
ap.50Allt0
ap.60Allt0
2:72 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:5 Lunds universitet: Grundutbildning
2:5 ap.32:5 ap.1100 %
2:5 ap.42:5 ap.1100 %
2:5 ap.62:5 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:5 Lunds universitet: Grundutbildning
ap.3ram
ap.4ram
ap.6ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)850 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)309 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25340 464
2012-02-25340 464
2012-03-25340 464
2012-04-25340 464
2012-05-25340 464
2012-06-25340 464
2012-07-25340 464
2012-08-25340 464
2012-09-25340 464
2012-10-25340 464
2012-11-25340 464
2012-12-25340 458
Summa4 085 562
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.1Takbelopp
2:6 ap.6Basresurs
2:6 ap.8Internationell forskningsanläggning
2:71 ap.4Nationellt resurscentrum i fysik
2:71 ap.5Trafikflygarutbildning
2:71 ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd
2:72 ap.2Lunds universitet
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: