Socialdepartementet


Regeringsbeslut


2011-12-15
Länsstyrelsen i Blekinge län
371 86 Karlskrona
37186 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Länsstyrelsen i Blekinge län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Blekinge läns verksamhet för budgetåret 2012 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Länsstyrelsen i Blekinge län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)4 500
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)3 900
Belopp angivna i tkr