Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
15

2011-12-20
Fö2011/90/ESL (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 2:8 (2011)
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:8 för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 06, bet. 2010/11:FöU1, rskr. 2010/11:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Budgetår 2011

2:8

Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.4Sanering och pensionsersättningar (ram)0

Villkor för anslag 2:8

ap.4 Sanering och pensionsersättningar

Medel under anslagsposten får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Anslagsposten får användas för engångspremier till SPV för såväl särskilda pensionsersättningar som pensionsersättningar.

Anslagsposten får användas för kostnader i samband med saneringsåtgärder i Rosersberg.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:8 (2011) Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF
ap.4 (2011)010 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:8 (2011) Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF
2:8 ap.1 (2011)2:8 ap.4 (2011)100 %
2:8 ap.3 (2011)2:8 ap.4 (2011)100 %
2:8 ap.2 (2011)2:8 ap.4 (2011)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagstyp
2:8 (2011) Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF
ap.1 (2011)ram
ap.2 (2011)ram
ap.3 (2011)ram
På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Ann-Christin Olldén
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM, REV, FCK
Försvarsdepartementet/ESL
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Socialdepartementet/ESA
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistyrningsverket