Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2011-12-22
Ju2011/8690/SIM
Ju2011/8972/SIM
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:9 Ramöverenskommelse om migrationspolitik
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:9 Ramöverenskommelse för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 08, bet. 2011/12:SfU2, rskr. 2011/12:79).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

1:9

Ramöverenskommelse om migrationspolitik (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet850 000
ap.1Ramöverenskommelse om migrationspolitik (ram)850 000

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Ramöverenskommelse om migrationspolitik

Anslaget ska användas till åtgärder som vidtas inom ramen för den migrationspolitiska överenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna som slöts den 3 mars 2011.

Medlen får använads först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:9 Ramöverenskommelse om migrationspolitik
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Tobias Billström
Marie Olausson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justititedepartementet/DOM
Utrikesdepartementet/PLAN
Socialdepartementet/FS
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementet/S
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/IU
Riksdagen, Socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: