Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 24

2011-12-22
N2011/6944/FIN
N2011/7416/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:22 Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovationer m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:22 Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovationer m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 24, bet. 2011/12:NU1, rskr. 2011/12:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:22

Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovation m m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet135 000
ap.1Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovation m m. (ram)135 000

Villkor för anslag 1:22

ap.1 Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovation m m.

Kammarkollegiet ska utbetala 135 miljoner kronor till Innovationsbron AB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:22 Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovation m m.
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Annie Lööf
Per Engström
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK ekonomi
Näringsdepartementet/ENT och KLS
Utbildningsdepartementet/F och UH
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Innovationsbron AB

Senast uppdaterad: