Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 20

2011-12-22
N2011/6890/FIN
N2011/7416/KLS
(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Sveriges geologiska undersökning inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Sveriges geologiska undersöknings verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 24, bet. 2011/12:NU1, rskr. 2011/12:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Sveriges geologiska undersökning (SGU) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom SGU:s ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

SGU ska i enlighet med överenskommelsen i anslutning till Märkesåret 2009 utveckla samarbetet med finländska myndigheter för gemensamma lösningar inom sitt verksamhetsområde. Samarbetet med Finland ska redovisas särskilt.

SGU ska redovisa de åtgärder som vidtagits inom Bergsstaten och SGU avseende Gällivare, Kiruna och Pajala kommuner.

SGU ska redovisa de viktigaste initiativen inom EU-arbetet inom sina verksamhetsområden. SGU ska också redovisa sitt deltagande i detta arbete och i övrigt internationellt samarbete.

SGU ska mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten redovisa andra länders planer på och utvinning av olja och gas i anslutning till svensk kontinentalsockel och vid behov underrätta Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

SGU ska mot bakgrund av lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen redovisa hur myndigheten har arbetat för att offentlig information inom myndighetens verksamhetsområde ska kunna användas till nytta för samhället.

SGU har informationsansvar enligt förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation och har därför tilldelats medel från anslaget 1:11 Inspire inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. SGU ska senast den 1 oktober 2012 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa hur tilldelade medel har använts t.o.m. augusti och en prognos för utfallet för 2012 vad avser arbetet med att ta fram metadata, informationshanteringstjänster – fördelat på visnings-, nedladdnings-, omvandlings- och förbindelsetjänster – samt för harmonisering av information. Redovisningen ska om möjligt fördelas på datamängder och i vart fall på datateman.

Prognostillfällen

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska redovisas

den 18 januari,

den 22 februari,

den 3 maj,

den 30 juli, samt

den 26 oktober.

2

Organisationsstyrning

Organisationsstyrning

SGU ska bistå regeringen i framtagandet av en svensk mineralstrategi.

3

Uppdrag

Marin mätdata

SGU ska överföra äldre marin mätdata som erhållits från oljeprospektering till moderna lagringsmedia/strukturer. Uppdraget ska vara slutfört senast den 31 december 2012.

Branschspecifik vägledning för prövning av gruvverksamhet

SGU ska ta fram en branschspecifik vägledning för prövning av gruvverksamhet. Vägledningen ska tas fram i samråd med Naturvårdsverket och vara ett stöd för såväl verksamhetsutövare som myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:8

Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning217 194
ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (ram)217 194

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

Anslaget får användas för myndighetsverksamhet inom SGU.

1:9

Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning5 746
ap.1Geovetenskaplig forskning (ram)5 746

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Geovetenskaplig forskning

Anslaget får användas för att främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning och tillämpad forskning.

1:10

Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning8 571
ap.1Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet (ram)8 571

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet

Anslaget får användas för att täcka statliga kostnader för efterbehandling av tömda oljelagringsanläggningar och det statliga gruvfältet i Adak, Malå kommun.

Anläggningstillgångar som hänförs till sanerings- och miljösäkringsarbetet får finansieras från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.
ap.16 5163 %0
1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
ap.103 %0
1:10 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.
ap.1857Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
ap.19 0003 6003 6001 8002015
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)23 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)16 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges geologiska undersöknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2518 100
2012-02-2518 100
2012-03-2518 100
2012-04-2518 100
2012-05-2518 100
2012-06-2518 100
2012-07-2518 100
2012-08-2518 100
2012-09-2518 100
2012-10-2518 100
2012-11-2518 100
2012-12-2518 094
Summa217 194
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges geologiska undersöknings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet4 327-1 50019 00020 000-1 0001 827
Tjänsteexport5330011 00011 0000353
Summa4 380-1 20030 00031 000-1 0002 180
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Behörighet Inkomsttitlar
Avgifter enligt minerallagen (1991:45)2528025 00019 000019 00044 000
Mineralersättning252822957050005001 299
Försäljning av oljelagringsanläggningar33120746000746
Summa22926 31619 500019 50046 045
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt minerallagen (1991:45)

Avgifter som uppbärs av SGU enligt minerallagen (1991:45) ska redovisas mot undertitel 001: Avgifter enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Mineralersättning

Influten mineralersättning till staten enligt minerallagen (1991:45) ska redovisas mot undertitel 002: Ersättningar enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Försäljning av oljelagringsanläggningar

Influtna medel från försäljning av oljelagringsanläggningar med tillhörande utrustning m.m. ska redovisas mot inkomsttitel 3312: Övriga inkomster av försåld egendom m.m. Avdrag får göras för direkta försäljningskostnader.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SGU får åta sig uppdrag i den omfattning som myndighetsverksamheten tillåter. Uppdragsverksamheten ska inte komma i konflikt med SGU:s uppgifter som förvaltningsmyndighet. 

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

 SGU får ta emot bidrag från Havs- och vattenmyndigheten för:

- färdigställande av databas för vattentäkter och framtagande av hydrogeologiskt underlag för vattenplaneringen i vattendistrikten samt stöd och underlag till vattenmyndigheterna i frågor om nyttjande av landets grundvattenresurser,

- analys och konvertering av vissa havsmiljödata.

SGU får ta emot bidrag från Naturvårdsverket för:

- att inventera samt, i enlighet med den gällande prioritetsordningen, genomföra ansvarsutredningar, nödvändiga undersökningar, åtgärder och efterföljande miljökontroll på områden där staten har ett eget ansvar för avhjälpande och där ingen annan myndighet kan svara för avhjälpande.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Mattis Loberg
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
länsstyrelserna
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/PO
Utrikesdepartementet/FMR
Försvarsdepartementet/SSK och MFI
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ESA
Miljödepartementet/S, R, MA och NM
Utbildningsdepartementet/F
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Statsrådsberedningen, internrevisionen

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 20, 2011-12-22

Diarienummerförteckning

N2011/6890/FIN
N2011/7416/KLS
(delvis)
N2011/410/FIN
N2011/1569/FIN
(slutligt)

Senast uppdaterad: