Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2011-12-20
S2011/11229/VS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:5
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet22 550 000
ap.2Bidrag för läkemedelförmånerna (ram)22 550 000

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Bidrag för läkemedelförmånerna

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

I enlighet med den mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting träffade överenskommelsen avseende läkemedelsförmånernas kostnader år 2011 ska staten utge bidrag till landstingen. Statens bidrag till landstingen för läkemedelskostnaderna avseende november 2011 utbetalas i januari 2012 och bidraget avseende kostnaderna för december 2011 utbetalas i februari 2012. Bidragen fördelas enligt den mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting gällande överenskommelsen om fördelning mellan landstingen av statens ersättning för läkemedelsförmånernas kostnader som godkändes av regeringen den 16 juni 2011. Bidragen utbetalas med en tolftedel per månad i enlighet med bilaga 1.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Ann Einerth
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet - Enheten för kommunal ekonomi
Finansdepartementets rättssekretariat
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Finansutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Socialstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Samtliga landsting

Senast uppdaterad: