Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 13

2011-12-15
N2011/7181/TE
N2011/7294/KLS (delvis)
Luftfartsverket
601 79 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Luftfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om (prop. 2011/12:1, utg.omr. 22, bet. 2011/12TU1, rskr. 2011/12:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Luftfartsverket.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Återrrapportering avseende anslag 1:11 Inspire

Luftfartsverket har informationsansvar enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation och har tilldelats medel från anslaget 1:11 Inspire inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. Verket ska senast den 1 oktober 2012 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa hur tilldelade medel har använts t.o.m. augusti och en prognos för utfallet för 2012 vad avser arbetet med att ta fram metadata, informationshanteringstrjänster - fördelat på visnings-, nedladdnings-, omvandlings- och förbindelsetjänster - samt för harmonisering av information. Redovisningen ska om möjligt fördelas på datamängder och i vart fall på datateman.

Utredning av verksamhetsform och förutsättningar för flygtrafiktjänst i Luftfartsverket

Regeringen beslutade den 10 november 2011 att tillkalla en särskild utredare för att utreda bl.a. Luftfartsverkets möjligheter att inom ramen för nuvarande verksamhetsform och instruktion verka på en konkurrensutsatt marknad givet den fortsatta konkurrensöppningen av den europeiska marknaden för flygtrafiktjänster. Luftfartsverket ska lämna utredaren de underlag utredaren behöver för uppdraget.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)1 500 000
- varav ÖVRIGT1 500 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Luftfartsverkets långsiktiga ekonomiska mål avseende räntabiliteten är att resultatet efter skattemotsvarighet ska uppgå till 4 procent av eget kapital.

Luftfartsverkets långsiktiga ekonomiska mål avseende soliditeten är att att denna ska uppgå till minst 15 procent.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

  1. Den skattemotsvarighet som Luftfartsverket ska inbetala för verksamhetsåret 2012 fastställs av regeringen i samband med fastställandet av 2012 års resultat- och balansräkning.
  2. Luftfartsverket får använda derivatinstrument för att skydda sig mot ränte- och valutakursväxlingar i enlighet med av verket fastställd finanspolicy. Luftfartsverket får härvid inom en total ram på 2 000 miljoner kronor lämna likvid säkerhet vid utställandet av derivatinstrument. Vid valutasäkring ska Luftfartsverket ge Riksgäldskontoret möjlighet att lämna anbud.
  3. Luftfartsverket ska informera regeringen om eventuella ändringar i verkets finanspolicy.
  4. Luftfartsverket får under år 2012 besluta om och genomföra de investeringar som framgår av den investeringsplan som riksdagen godkänt.
  5. I treårsplan för perioden 2013-2015 ska Luftfartsverket, utöver vad som framgår av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, särskilt redovisa större investeringsobjekt under treårsperioden på över 50 000 000 kronor med kostnad och tidsplan.  
  6. Luftfartsverket får placera kassamässigt överskott i bank, räntebärande konto hos Riksgäldskontoret, i statsgaranterade skuldebrev, i certifikat hos motpart som är helägt av staten med kreditvärdighet motsvarande kategori K1 och i obligationer hos motpart som är helägt av staten eller med kreditvärdighet A (S&P) och A2 (Moody's). Vid placeringar ska Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.
  7. Luftfartsverket får teckna borgensförbindelser för krediter upp till 60 000 000 kronor till förmån för LFV Holding AB avseende finansiella åtaganden i bolagsgruppen.
  8. Luftfartsverket ska i samband med den ordinarie kvartalsrapporteringen till regeringen redovisa omfattningen av placeringar.
  9. Luftfartsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Luftfartsverket ska betala totalt 1 002 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Anita Wetterlöf Ajaxon
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/KLS
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Trafikverket
Transportstyrelsen
Trafikanalys
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: