Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
13

2011-12-15
Ku2011/1933/MFI (delvis)
Presstödsnämnden
Box 26
121 25 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Presstödsnämnden
Riksdagen har beslutat om Presstödsnämndens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 01, bet. 2011/12:KU1, rskr. 2011/12:61).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Presstödsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Presstödsnämnden definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Prognoser 2012-2016

Presstödsnämnden ska redovisa utgiftsprognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

22 februari 

3 maj

26 oktober 

2

Organisationsstyrning

Samverkan

Presstödsnämnden ska lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Resultatindikatorer för medieområdet

Presstödsnämnden ska bistå Myndigheten för radio och tv i arbetet med att ta fram förslag till resultatindikatorer för att följa upp de riksdagsbundna målen inom medieområdet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

8:1

Presstödsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Presstödsnämnden6 543
ap.1Presstödsnämnden - del till PSN (ram)6 543

8:2

Presstöd (Ramanslag)

Disponeras av Presstödsnämnden567 119
ap.1Presstöd - del till PSN (ram)567 119

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Presstöd - del till PSN

Anslaget får användas i enlighet med bestämmelserna i presstödsförordningen (1990:524).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
8:1 Presstödsnämnden
ap.11963 %0
8:2 Presstöd
ap.117 014Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
8:3 (2010) Stöd till radio- och kassettidningar
ap.1 (2010)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)350
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)767
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Presstödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25545
2012-02-25545
2012-03-25545
2012-04-25545
2012-05-25545
2012-06-25545
2012-07-25545
2012-08-25545
2012-09-25545
2012-10-25545
2012-11-25545
2012-12-25548
Summa6 543
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Presstödsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.1Presstödsnämnden - del till PSN
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sofie Berg Cormier
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Stadsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd

Senast uppdaterad: