Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
14

2011-12-15
Ku2011/1933/MFI
Myndigheten för radio och tv
Box 33
121 25 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Myndigheten för radio och tv
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för radio och tv:s verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 01, bet. 2011/12:KU1, rskr. 2011/12:61).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Myndigheten för radio och tv och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Myndigheten för radio och tv definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Bedömning av redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för radio och tv ska årligen bedöma, utifrån redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB, om bolagen har uppfyllt sina uppdrag. Granskningsnämndens bedömningar ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 7 juni 2012.

Prognoser 2012-2016

Myndigheten för radio och tv ska redovisa utgiftsprognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

22 februari 

3 maj 

26 oktober 

2

Organisationsstyrning

Samverkan

Myndigheten för radio och tv ska lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Resultatindikatorer för medieområdet

Myndigheten för radio och tv ska ta fram förslag till resultatindikatorer för att följa upp de riksdagsbundna målen inom medieområdet.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Presstödsnämnden, Statens medieråd och Talboks- och punktskriftsbiblioteket och även innefatta en bedömning av de föreslagna indikatorernas konsekvenser för de berörda myndigheternas arbete. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 oktober 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

8:3

Myndigheten för radio och tv (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för radio och tv25 432
ap.1Myndigheten för radio och tv (ram)25 432

Villkor för anslag 8:3

ap.1 Myndigheten för radio och tv

1. För 2012 anvisas Myndigheten för radio och tv 7 651 000 kronor från rundradiorörelsens resultatkonto. Myndigheten ska redovisa medlen på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9459 Avgifter till Myndigheten för radio och tv. Medlen betalas ut under januari månad 2012 från rundradiorörelsens resultatkonto i Riksgäldskontoret efter rekvisition av Myndigheten för radio och tv.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Budgetår 2010

8:4

Radio- och TV-verket (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för radio och tv0
ap.3Radio- och TV-verket - del till Myndigheten för radio och tv (ram)0

8:5

Granskningsnämnden för radio och TV (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för radio och tv0
ap.2Granskningsnämnden för radio och TV - del till Myndigheten för radio och tv (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
8:3 Myndigheten för radio och tv
ap.17633 %0
8:4 (2010) Radio- och TV-verket
ap.3 (2010)0Allt0
8:5 (2010) Granskningsnämnden för radio och TV
ap.2 (2010)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
8:4 (2010) Radio- och TV-verket
8:4 ap.1 (2010)8:4 ap.3 (2010)100 %
8:5 (2010) Granskningsnämnden för radio och TV
8:5 ap.1 (2010)8:5 ap.2 (2010)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
8:4 (2010) Radio- och TV-verket
ap.1 (2010)ram
8:5 (2010) Granskningsnämnden för radio och TV
ap.1 (2010)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)1 123
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för radio och tvs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-252 119
2012-02-252 119
2012-03-252 119
2012-04-252 119
2012-05-252 119
2012-06-252 119
2012-07-252 119
2012-08-252 119
2012-09-252 119
2012-10-252 119
2012-11-252 119
2012-12-252 123
Summa25 432
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för radio och tvs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:3 ap.1Myndigheten för radio och tv

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Avgiftsintäkter
Utgivningsbevis0020020000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Utgivningsbevis

Kostnaderna avser de direkta utgifterna för verksamheten avseende utgivningsbevis.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offenligrättslig verksamhet
Särskild avgift samt utdömda viten2712000000
Avgifter för analog kommersiell radio945800124 1940124 194124 194
Avgift för ansökan om att sända tv-program samt digital kommersiell radio2552001 65001 6501 650
Summa00125 8440125 844125 844
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter för analog kommersiell radio enligt radio- och tv-lagen (2010:696) ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9458 Lokalradioavgifter.

Särskild avgift enligt radio- och tv-lagen samt utdömda viten med anledning av förelägganden enligt radio- och tv-lagen ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

Avgift för ansökan om tillstånd att sända tv-program samt digital kommersiell radio enligt radio- och tv-lagen ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter, med undertitel 15 Avgift för ansökan om tillstånd att sända tv-program.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Jon Dunås
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Stadsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret