Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:29

2011-12-22
Ju2010/8839/KRIM
Ju2011/8439/Å (delvis)
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Brottsoffermyndigheten
Riksdagen har beslutat om Brottsoffermyndighetens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:01, utg.omr. 04, bet. 2010/11:JuU1, rskr. 2010/11:101, prop. 2011/12:2, utg.omr. 04, bet. 2011/12:FiU11, rskr. 2011/12:34).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Brottsoffermyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsoffermyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter och mål som framgår av förordningen (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Brottsskadeärenden

Återrapportering

1. Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

- Antalet inkomna och avgjorda person- respektive sakskadeärenden.

- Genomsnittliga handläggningstider.

- Andelen bifall i förhållande till antalet avgjorda omprövningsärenden.

- Erfarenheterna från hanteringen av brottsskadeersättning till barn som har bevittnat våld i enlighet med bestämmelsen i 4 a § brottsskadelagen (1978:413). Antalet ärenden och den sammanlagda respektive genomsnittliga storleken på utbetald ersättning ska särskilt framgå.

Redovisningen ska vara uppdelad på kön och ålder samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen.

2. Brottsoffermyndigheten ska redovisa antalet ärenden där storleken på utbetald brottsskadeersättning är högre respektive lägre än det som har sakprövats av domstol. Av vilka skäl brottsskadeersättningen har bestämts till ett annat belopp ska särskilt framgå. Redovisningen ska vara uppdelad på kön, visa andelen ärenden i de båda kategorierna där sökanden är över respektive under 18 år samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen.

3. Brottsoffermyndigheten ska redovisa antalet ärenden och storleken på utbetald brottsskadeersättning fördelad på olika brottstyper. Redovisningen ska innehålla en analys och bedömning av utvecklingen.

Regressverksamheten

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

- Inkomna medel.

- Antalet aktiva regressärenden vid årets slut.

Redovisningen ska vara uppdelad på kön, visa hur stor andel av de betalningsskyldiga som är över respektive under 18 år samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen.

Brottsofferfonden

Återrapportering

1. Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

- Antalet inkomna och beviljade ansökningar.

- Inkomna och utbetalade medel.

- Vilka verksamheter eller projekt som har erhållit bidrag.

2. Brottsoffermyndigheten ska redovisa hur myndigheten fortsättningsvis avser att sammanställa och offentliggöra resultat av forskning och utvecklingsverksamhet som finansieras med medel från Brottsofferfonden. 

Kunskapscentrum

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten ska redovisa vilka insatser som har vidtagits för att fullgöra uppgifterna att vara ett informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor samt en bedömning av vilka resultat som har uppnåtts.

Övriga återrapporteringskrav

1. Brottsoffermyndigheten ska redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som ska omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober.  

3

Uppdrag

Brottsoffermyndigheten får i uppdrag att sammanställa och offentliggöra resultat av forskning och utvecklingsverksamhet som har finansierats med medel från Brottsofferfonden. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2012.

Pågående uppdrag

Brottsoffermyndigheten har tillsammans med Domstolsverket regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (Ju2006/5404/KRIM).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:10

Brottsoffermyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten33 700
ap.1Brottsoffermyndigheten (ram)33 700

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Brottsoffermyndigheten

Anslaget används för Brottsoffermyndighetens förvaltningskostnader.

1:11

Ersättning för skador på grund av brott (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten69 474
ap.1Ersättning för skador på grund av brott (ram)69 474

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Ersättning för skador på grund av brott

Från anslaget får betalas ersättningar i enlighet med bestämmelserna i brottsskadelagen (1978:413) och brottsskadeförordningen (1978:653).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:10 Brottsoffermyndigheten
ap.11 0113 %0
1:11 Ersättning för skador på grund av brott
ap.18 9473 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)3 370
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-252 808
2011-02-252 808
2011-03-252 808
2011-04-252 808
2011-05-252 808
2011-06-252 808
2011-07-252 808
2011-08-252 808
2011-09-252 808
2011-10-252 808
2011-11-252 808
2011-12-252 812
Summa33 700
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsoffermyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.1Brottsoffermyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

  1. Brottsoffermyndigheten får besluta om bidrag från Brottsofferfonden i den omfattning täckning finns i fonden vid beslutstillfället.
  2. Brottsoffermyndigheten får finansiera sina kostnader för administration av bidrag från Brottsofferfonden genom medel från Brottsofferfonden. Från Brottsofferfonden får, för detta ändamål, högst utbetalas 3 500 000 kronor.
  3. För kostnader för administrationen av bidrag från Brottsofferfonden ska Kammarkollegiet, efter framställning från Brottsoffermyndigheten under budgetåret 2011, förskottsvis betala ut högst 875 000 kronor per kvartal till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret.
  4. Brottsoffermyndigheten ska, senast den 1 april 2012, till Kammarkollegiet återbetala eventuellt överskott av medel för administration av bidrag från Brottsofferfonden för budgetåret 2011, inklusive på räntekontot uppburen ränta.
  5. Brottsoffermyndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för Brottsofferfondens verksamhet.

7

Övriga inkomster

Villkor

Inkomster från regressverksamhet ska tillgodoräknas och särredovisas under anslaget 1:11 Ersättning för skador på grund av brott, anslagspost 1.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Jenny Björndal
Kopia till

Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Socialdepartementet/ESA
Socialdepartementet/SFÖ
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Brottsförebyggande rådet
Socialstyrelsen

Senast uppdaterad: