Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2011-12-22
Ju2011/9169/KO
Ju2011/9018/KO (delvis)
Fastighetsmäklarnämnden
Box 17174
104 62 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Fastighetsmäklarnämnden
Riksdagen har beslutat om Fastighetsmäklarnämndens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Fastighetsmäklarnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Effektiv registrering

Återrapporteringar

 • Antal registrerade mäklare
 • Antal inkomna och avgjorda ansökningar om registrering 
 • Antal utländska mäklare som registrerats efter lämplighetsprov
 • Antal tillfälligt registrerade mäklare
 • Genomsnittskostnad, avgjorda ärenden
 • Genomsnittlig ålder, avgjorda ärenden, antal dagar. Om det finns ärenden som avviker väsentligen från den genomsnittliga åldern ska detta kommenteras särskilt i den löpande texten
 • Antalet inkomna och avgjorda ärenden med begäran om avregistrering
 • Andel ansökningar om registrering som sker via myndighetens webbsida

Kontroll av formella krav

Återrapporteringar

 • Antal påbörjade och avgjorda ärenden
 • Antal mäklare vars registrering återkallats
 • Antal anmälningar till åklagare för otillåten fastighetsförmedling

Aktiv och effektiv tillsyn

Återrapporteringar

 • Antal påbörjade och avgjorda ärenden uppdelat på anmälningar från enskilda,  anmälningar från myndigheter, egeninitierade ärenden, anmälan om självinträde m.m.
 • Andel tillsynsärenden som blir föremål för utredning och innehåller egeninitierade moment  
 • Antal ärenden som avgjorts utan utredning
 • Antal ärenden som avgjorts på kansliet
 • Antal ärenden i balans vid årets utgång
 • Genomsnittlig ålder för avgjorda ärenden
 • Styckkostnad per tillsynsärende
 • Andel registrerade mäklare som blir föremål för femårskontroll 

Ärenden i Disciplinnämnden

 • Antal ärenden i Disciplinnämnden
 • Antal mäklare som meddelats erinran
 • Antal mäklare som meddelats varning
 • Antal avregistrerade mäklare
 • Genomsnittlig ålder för avgjorda ärenden i Disciplinnämnden

Lättillgänglig och tillförlitlig information

Återrapporteringar

 • Läsbarhetsindex för myndighetens skriftliga information
 • Antal besökare på myndighetens webbplats
 • Tillgänglighetsindex för myndighetens webbplats
 • Andel mäklare som tar del av myndighetens elektroniska nyhetsbrev
 • Övriga genomförda informationsinsatser under året och dess resultat 

3

Uppdrag

Tillsynsinsatser med anledning av den nya fastighetsmäklarlagen

Fastighetsmäklarnämnden ska redovisa de erfarenheter myndigheten gjort med anledning av den nya fastighetsmäklarlagen med fokus på tillsynsverksamheten.

Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

3:4

Fastighetsmäklarnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Fastighetsmäklarnämnden17 087
ap.1Fastighetsmäklarnämnden (ram)17 087

Villkor för anslag 3:4

ap.1 Fastighetsmäklarnämnden

Prognoser 

Fastighetsmäklarnämnden ska redovisa prognoser för 2012–2016 den 22 februari, den 30 juli och den 26 oktober. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
3:4 Fastighetsmäklarnämnden
ap.15133 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)1 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Fastighetsmäklarnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-251 424
2012-02-251 424
2012-03-251 424
2012-04-251 424
2012-05-251 424
2012-06-251 424
2012-07-251 424
2012-08-251 424
2012-09-251 424
2012-10-251 424
2012-11-251 424
2012-12-251 423
Summa17 087
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Fastighetsmäklarnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:4 ap.1Fastighetsmäklarnämnden

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Ansökningsavgifter
Ansökningsavgifter2553001 3231 32300
Årsavgifter
Årsavgifter25530015 75015 75000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ansökningsavgifter

Avgifterna tas ut enligt Fastighetsmäklarförordning (2011:668).

Årsavgifter

Avgifterna tas ut enligt Fastighetsmäklarförordning (2011:668).

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fastighetsmäklarnämnden får ta emot bidrag från såväl statliga som ickestatliga finansiärer för sin informationsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. 

På regeringens vägnar
Birgitta Ohlsson
Luis Barturén
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/L2
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Lantmäteriet

Senast uppdaterad: