Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:11

2011-12-20
S2011/11229/VS (delvis)
Myndigheten för vårdanalys
Box 6070
102 31 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Myndigheten för vårdanalys
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för vårdanalys verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Myndigheten för vårdanalys och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för åren 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

den 18 januari,

den 22 februari,

den 3 maj,

den 30 juli,

den 26 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:12

Myndigheten för vårdanalys (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för vårdanalys27 000
ap.1Myndigheten för vårdanalys (ram)27 000

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:12 Myndigheten för vårdanalys
ap.18103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för vårdanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-252 250
2012-02-252 250
2012-03-252 250
2012-04-252 250
2012-05-252 250
2012-06-252 250
2012-07-252 250
2012-08-252 250
2012-09-252 250
2012-10-252 250
2012-11-252 250
2012-12-252 250
Summa27 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för vårdanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Myndigheten för vårdanalys
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Sara Johansson
Kopia till

Statsrådsberedning, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets rättssekretariat
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens folkhälsoinstitut
Smittskyddsinstitutet
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: