Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
10

2011-12-22
L2011/3356(delvis)
Lunds universitet
Box 117
22100 LUND
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:27
Riksdagen har beslutat om och anslaget 1:27 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 23, bet. 2011/12:MJU2, rskr. 2011/12:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:27

Sveriges lantbruksuniversitet (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet4 458
ap.5Analysverksamhet vid Lunds universitet (ram)4 458

Villkor för anslag 1:27

ap.5 Analysverksamhet vid Lunds universitet

Medel ska användas till arbete med kvalificerade ekonomiska analyser inom Landsbygdsdepartementets ansvarsområde.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:27 Sveriges lantbruksuniversitet
ap.503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25372
2012-02-25372
2012-03-25372
2012-04-25372
2012-05-25372
2012-06-25372
2012-07-25372
2012-08-25372
2012-09-25372
2012-10-25372
2012-11-25372
2012-12-25366
Summa4 458
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:27 ap.5Analysverksamhet vid Lunds universitet
På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Catharina Stenborg Blom

Senast uppdaterad: