Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 21

2011-12-22
N2011/7013/FIN
N2011/7416/KLS
(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Patentbesvärsrätten
Box 24160
104 51 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Patentbesvärsrätten inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Patentbesvärsrättens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 24, bet. 2011/12:NU1, rskr. 2011/12:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Patentbesvärsrätten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Övriga återrapporteringskrav

Patentbesvärsrätten ska redovisa utgiftsprognoser åren 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Om möjligt ska prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Redovisningen av prognoserna ska ske 

– den 18 januari 2012,

– den 22 februari 2012,

– den 3 maj 2012,

– den 30 juli 2012, och

– den 26 oktober 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:11

Patentbesvärsrätten (Ramanslag)

Disponeras av Patentbesvärsrätten18 547
ap.1Patentbesvärsrätten (ram)18 547

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:11 Patentbesvärsrätten
ap.15563 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)1 700
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)1 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Patentbesvärsrättens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-251 546
2012-02-251 546
2012-03-251 546
2012-04-251 546
2012-05-251 546
2012-06-251 546
2012-07-251 546
2012-08-251 546
2012-09-251 546
2012-10-251 546
2012-11-251 546
2012-12-251 541
Summa18 547
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Patentbesvärsrättens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Patentbesvärsrätten
På regeringens vägnar
Annie Lööf
Hedvig Landahl
Kopia till

Näringsutskottet, Riksdagen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Patent- och registreringsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 21, 2011-12-22

Diarienummerförteckning

N2011/7013/FIN
N2011/7416/KLS
(delvis)
N2011/402/FIN
N2011/1624/FIN (slutligt)

Senast uppdaterad: