Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2011-12-22
Fi2011/5283 (delvis)
Konjunkturinstitutet
Box 3116
10362 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Konjunkturinstitutet
Riksdagen har beslutat om Konjunkturinstitutets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 02, bet. 2011/12:FiU2, rskr. 2011/12:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Konjunkturinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Prognoser och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska utvecklingen ska vara tillförlitliga som beslutsunderlag.

Myndigheten ska:
-redovisa och kommentera prognosprecisionen,
-analysera prognosavvikelser,
-redovisa hur prognoserna görs tillgängliga, och
-redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras.

I analysen av prognosavvikelserna ska myndigheten även analysera regeringens prognosavvikelser. Prognosavvikelserna ska därtill jämföras med andra prognosmakares. I samband med att myndigheten presenterar sina prognoser ska en prognosjämförelse göras med andra prognosmakare, däribland regeringen. 

2. Prognoser och medelfristiga kalkyler ska inkludera analyser av finans- och penningpolitiken och dess inriktning. 

Myndigheten ska i samband med att den presenterar sina prognoser även redovisa en modellbaserad beräkning av utvecklingen för vissa centrala variabler med en femårig prognoshorisont baserad på ett antagande om att finanspolitiken endast omfattar åtgärder som redan aviserats, föreslagits eller beslutats av riksdagen eller regeringen.

3. Den förda finanspolitikens effekter ska redovisas. Särskild tonvikt ska läggas vid hur de offentliga finanserna förhåller sig till budget- och finanspolitiska mål.

4. Myndigheten ska redogöra för och fördjupa den analys som används för att bedöma reformutrymmet med utgångspunkt från det finanspolitiska ramverket.

5. Metoder och modeller ska underhållas och utvecklas så att kvaliteten på prognoser, kalkyler och analyser kontinuerligt förbättras. Inom utvecklingsarbetet ska särskild vikt läggas vid utveckling av det offentlig-finansiella blocket i KIMOD eller i en liknande modell. Myndigheten ska förbättra användarvänligheten bl.a. vad gäller snabbheten och enkelheten i modellen. KIMOD ska utvecklas till att bli en kvartalsmodell, alternativt ska en liknande kvartalsmodell utvecklas. Inom utvecklingsarbetet ska även särskild vikt läggas vid utveckling av metoder och modeller för miljöekonomi.

Myndigheten ska redovisa utvecklingsinsatserna till regeringen (Finansdepartementet).

6. Myndigheten ska producera kvalificerade samhällsekonomiska analyser som förbättrar beslutsunderlaget för den svenska miljö- och klimatpolitiken. Analyserna ska omfatta miljö- och klimatpolitiska styrmedel och andra miljöekonomiska analyser av relevans.

7. Myndigheten ska i sin årsredovisning redovisa volym, intäkter och kostnader avseende den miljöekonomiska enheten.

8. Myndigheten ska bidra till utvecklingen av den ekonomiska statistikens kvalitet, t.ex. genom att delta i olika arbetsgrupper, råd och liknande organ, samt genom att granska det statistiska underlagets kvalitet i det löpande prognos- och analysarbetet. Vid behov ska institutet föreslå utredningar och förbättringar.

9. Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen avseende anslaget 1:7 Konjunkturinstitutet för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras såväl i förhållande till föregående prognostillfälle som till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli och 26 oktober 2012.

3

Uppdrag

1. Myndigheten ska förse regeringen (Finansdepartementet) med leveranser av utfalls- och prognosdata i det gemensamma databasformatet. Myndigheten ska leverera en utfallsbank anpassad för Finansdepartementets verksamhet i en FIMO-struktur. Tidpunkter för leveranserna och omfattningen av dessa bestäms i samråd med Finansdepartementet.

2. Myndigheten ska redovisa utvecklingen med en femårig prognoshorisont för vissa centrala variabler.

3. Myndigheten ska under 2012 genomföra långsiktiga framskrivningar av de offentliga finanserna och bedöma de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet. Hållbarhetsbedömningen ska omfatta den s.k. S2-indikatorn.

4. Myndigheten ska redovisa utfall och prognoser för skatter på arbets- och kapitalinkomster enligt den struktur som tillämpas i statens budget. Redovisningen enligt denna struktur ska ske senast i juni 2012.

5. Myndigheten ska löpande informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) i frågor som rör utveckling och införande av nya modeller och rutiner för det löpande arbetet med prognoser och medelfristiga kalkyler.

6. Myndigheten ska underhålla modellerna KIMOD, FIMO och input-/outputmodellen IOR med tillhörande databaser och dokumentation. Institutet ska förse Regeringskansliet (Finansdepartementet) med användarsupport och utbildning. 

7. Myndigheten ska utarbeta en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. I rapporten ska sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning, lönenivåer och lönefördelning analyseras. Vid framtagandet av rapporten ska relevanta jämställdhetsaspekter beaktas. Myndigheten beslutar efter samråd med Medlingsinstitutet om rapportens utformning och publiceringstidpunkt med hänsyn till avtalsförhandlingarna.

8. Myndigheten ska analysera hur arbetsmarknaden och lönebildningen fungerar inom olika avtalsområden. Lönebildningen ska även analyseras sektorsvis. I rapporten ska beskrivas och analyseras hur parternas överenskommelser påverkar arbetsmarknadens funktionssätt, framförallt för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. Rapporten ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 november 2012.

9. Myndigheten ska analysera effekterna av de tillfälliga statsbidragen till kommunsektorn under finanskrisen. Analysen ska innehålla effekterna på såväl sysselsättningen som på lönebildningen. Analysen ska redovisas senast den 31 augusti 2012.

10. Myndigheten ska, i samråd med Naturvårdsverket, utarbeta en årlig rapport om miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter, däribland den ekonomiska politikens kort- och långsiktiga effekter på riksdagens mål för miljökvalitet och på en i övrigt miljömässigt hållbar utveckling. Den första rapporten ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2012.

11. Myndigheten ska i enlighet med regeringsbeslut den 28 april 2011 (dnr Fi2011/2210) utveckla den bilaga till budgetpropositionen som behandlar ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 mars 2012. Myndigheten ska i enlighet med regleringsbrev den 15 december 2011 (dnr U2011/7064) för budgetåret 2012 avseende anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 anordna en konferens som syftar till att sprida kunskap och främja erfarenhetsutbyte avseende ekonomisk jämställdhet.

12. Myndigheten ges i uppdrag att identifiera och analysera konsekvenserna av interaktion mellan olika mål inom klimat- och energipolitiken. Det är viktigt att identifiera och analysera både målkonflikter och synergier. Om möjligt ska kostnader och vinster som är relaterade till interaktionen kvantifieras samt förslag lämnas om metoder att ta fram underlag för en samhällsekonomiskt effektiv styrning där hänsyn tas till de samlade klimat och energimålen. Om myndigheten under arbetets gång identifierar behov av ytterligare analyser av interaktionen mellan målen inom klimat- och energipolitiken som inte ryms inom detta uppdrag ska myndigheten ge förslag på hur sådana analyser kan utformas. Uppdraget ska genomföras i samråd med Statens energimyndighet och Naturvårdsverket. En delredovisning ska lämnas senast den 31 maj 2012 till regeringen (Finansdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2012.

13. Myndigheten ska analysera hur allmänjämviktsmodellen EMEC kan utvecklas och analysera hur modellen kan göras tillgänglig för forskare och därmed förbättra spridningen av EMEC och kunskapen om både EMEC specifikt och allmän jämviktsmodellering generellt. Analysen ska bl.a. innehålla redovisning av 

  1. möjligheter och hinder förknippade med att implementera delar av andra modeller i EMEC,
  2. möjligheter och hinder förknippade med att göra EMEC tillgänglig för forskare, samt
  3. rättsliga förutsättningar för att göra modellen tillgänglig.

Uppdraget ska genomföras tillsammans med forskare och berörda myndigheter. Analysen enligt punkten 3 ska ske i samråd med SCB. Institutet ska senast den 15 mars 2012 lämna en delredovisning till regeringen (Finansdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 juni 2012.

14. Myndigheten ska analysera vilken miljöekonomiskt relaterad statistik som behövs för högkvalitativ forskning kring miljöekonomiskt relaterade frågor. Syftet är att göra data tillgänglig för forskarvärlden. Analysen ska bl.a. innehålla redovisning av

  1. kvalitet på och tillgänglighet till data, 
  2. behov av ytterligare data,
  3. hur datan bör redovisas/aggregeras för att vara användbar, samt
  4. rättsliga förutsättningar för att göra datan tillgänglig.

Uppdraget ska genomföras tillsammans med forskare och berörda myndigheter. Myndigheten ska samråda med Statistikutredningen 2012 (Fi 2011:05). Analysen enligt punken 4 ska ske i samråd med SCB. Myndigheten ska senast den 15 mars 2012 lämna en delredovisning till regeringen (Finansdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 juni 2012.

15. Myndigheten ska i enlighet med regeringsbeslut den 3 november 2011 (dnr Fi2011/4546) den 1 juli 2012 lämna en första delredovisning vad gäller uppdraget att följa upp vissa frågor relaterade till sänkt mervärdesskattesats på restaurang- och cateringtjänster. Den andra delredovisningen ska lämnas den 1 januari 2014 och slutredovisningen den 1 januari 2016.

16. Myndigheten ska i enlighet med regeringsbeslut den 22 september 2011 (dnr Fi2011/3930) senast den 1 mars 2012 ta fram ett nytt långsiktsscenario (referensscenario) för svensk ekonomi.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:7

Konjunkturinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Konjunkturinstitutet55 435
ap.1Konjunkturinstitutet (ram)55 435

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:7 Konjunkturinstitutet
ap.11 6633 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)5 600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konjunkturinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-254 620
2012-02-254 620
2012-03-254 620
2012-04-254 620
2012-05-254 620
2012-06-254 620
2012-07-254 620
2012-08-254 620
2012-09-254 620
2012-10-254 620
2012-11-254 620
2012-12-254 615
Summa55 435
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konjunkturinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Konjunkturinstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsverksamhet
Försäljning av statistik och statistiktjänster97812024324301 098
Expertuppdrag918-2009059050718
Användarstöd och kurser176-641851850112
Summa2 072-1441 3331 33301 928
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek i övrigt bestäms av Konjunkturinstitutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Myndigheten disponerar avgiftsinkomsterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag för sin verksamhet från forskningsråd, forskningsstiftelser, forskningsfonder, statliga myndigheter samt organ inom Europeiska unionen och Förenta nationerna. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Marie Hyllander
Kopia till

Finansdepartementet/BA S, BA1, EA och KLS
Utbildningsdepartementet/JÄM
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Medlingsinstitutet
Naturvårdsverket