Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
12

2011-12-20
Fö2011/90/ESL
(delvis)
Fö2011/1883/ESL m.fl.
Se bilaga 1
Försvarsexportmyndigheten
Box 56081
10217 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarsexportmyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Försvarsexportmyndighetens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 06, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Försvarsexportmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Inriktning verksamhetsåret 2012

Myndigheten ska i nära samverkan med Inspektionen för strategiska produkter inrikta och prioritera sitt exportfrämjande med utgångspunkt i Försvarsmaktens långsiktiga förmåge- och förbandsutveckling. Utöver detta ska konkurrenssituationen i det aktuella fallet och möjligheterna att realisera en specifik export samt den mer allmänna försvars- och säkerhetspolitiska betydelsen av en export vägas in när myndigheten prioriterar sin verksamhet. Som grund för dessa överväganden ska myndigheten genomföra marknadsanalyser och strategier. Den närmare inriktningen för prioriterade produkter och länder sker i dialog med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).   

2. Återrapportering avseende stöd till Regeringskansliet

Myndigheten ska vidta och redovisa åtgärder för att bistå Regeringskansliet med underlag och analyser inom ramen för  myndighetens verksamhets- och kompetensområde. Myndigheten ska vidta åtgärder för inhämtande av samråd från andra berörda myndigheter i samband med framtagande av underlag och analyser. 

3. Transparens

Myndigheten ska bedriva sin verksamhet på sådant sätt att den bidrar till ökad transparens inom myndighetens verksamhetsområde.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa vilka aktiva åtgärder som vidtagits för ökad transparens inom myndighetens område samt vilken effekt åtgärderna haft. Myndigheten ska även redovisa vilka krav på regelefterlevnad och bekämpning av korruption som ställs på de företag myndigheten stödjer med exportfrämjande aktiviteter samt vilka aktiviteter som vidtagits för att den egna myndighetens personal ska kunna verka för regelefterlevnad och bekämpande av korruption. 

4. Tjänsteexport

Myndigheten ska i årsredovisningen lämna en separat resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten.

5. Återrapportering av kostnader och intäkter vid export

Myndigheten ska i samverkan med Försvarsmakten och Försvarets materielverk redovisa intäkter, kostnader och bedömda ekonomiska risker i samband med vidmakthållande, överlåtelse och upplåtelse av försvarsmateriel och materielsystem uppdelat per exportaffär. Myndigheten ska även redovisa kostnader, inklusive kostnadsminskningar, intäkter och risker i samband med utveckling som kan uppstå som en följd av exportaffärer.

6. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober.

2

Organisationsstyrning

7. Effektiv och god hushållning

Myndigheten ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa att myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och med god hushållning. Verksamheten ska analyseras och kommenteras samt redovisas så att anslagsförbrukningen för respektive verksamhetsområde och funktion framgår. Myndigheten ska även redovisa hur stor andel av anslaget som förbrukas för köp av konsulttjänster.  

8. Personalförsörjning

Myndigheten ska redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som fortsatt gäller för myndighetens kompetensförsörjning. Väsentliga avvikelser från målen skall anges och kommenteras.

3

Uppdrag

9. Utvecklad analysförmåga

Myndigheten ska under 2012 vidta åtgärder för att utveckla analys- och strategiförmågan. Myndigheten ska senast den 31 december 2012 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla analys- och strategiförmågan samt kommentera och bedöma effekten av åtgärderna.

10. Ökad avgiftsfinansiering

Myndigheten ska undersöka möjligheterna för, och konsekvenserna av en utökad grad av avgiftsfinansiering av verksamheten samt redovisa en bedömning av intäkternas omfattning. Myndigheten ska redovisa uppdraget i samband med budgetunderlaget för 2013. 

11. Rapporteringsskyldighet

Myndigheten ska inom 24 timmar från mötets avslutande lämna en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) från de internationella högnivåmöten som representanter från myndigheten deltagit i.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:12

Försvarsexportmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsexportmyndigheten75 860
ap.1Försvarsexportmynd - del till Försvarsexportmyndigheten (ram)75 860

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:12 Försvarsexportmyndigheten
ap.12 2763 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)15 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)7 000 000
- varav ÖVRIGT7 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

Kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret.

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarsexportmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-256 322
2012-02-256 322
2012-03-256 322
2012-04-256 322
2012-05-256 322
2012-06-256 322
2012-07-256 322
2012-08-256 322
2012-09-256 322
2012-10-256 322
2012-11-256 322
2012-12-256 318
Summa75 860
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsexportmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Försvarsexportmynd - del till Försvarsexportmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Verksamhet
Försäljning av övertalig materiel1 60010 0005 0005 000011 600
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna från stöd till svensk försvarsindustri vid exportfrämjande åtgärder ska minst täcka de direkta kostnaderna för stödet. Eventuella intäkter från återtagande av materielprojekt ska redovisas mot inkomsttittel 3312017, övriga inkomster av försåld egendom. Av redovisningen ska framgå hur mycket återtagande totalt som inkommit uppdelat per exportaffär. Uppbördsverksamheten redovisas i hemlig bilaga till årsredovisningen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Myndigheten får i sin årsredovisning frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndighetens bokföring som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporten. Undantag från förordningen ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Den information som bedöms omfattas med sekretess ska redovisas i särskild ordning.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Andreas Savelli
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Totalförsvarets forskningsinstitut
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 12, 2011-12-20

Diarienummerförteckning

Fö2011/90/ESL
(delvis)
Fö2011/1883/ESL
(delvis)