Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2011-12-22
UF/2011/75897/UD/FIM (delvis)
UF/2011/76094/UD/FIM
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Box 878
50115 BORÅS
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Riksdagen har beslutat om Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 24, bet. 2011/12:NU1, rskr. 2011/12:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) uppgifter anges i förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

Återrapportering av förbättringar och viktigare förändringar i verksamheten vad gäller kvalitet, produktivitet, prisutveckling och service ska ske utifrån de mål som fastställts i myndighetens kvalitetsledningssystem enligt standarden ISO 9001:2000.

Samarbete med myndigheter och organisationer

Verksamheten ska bedrivas så att samarbetsmöjligheter med myndigheter och organisationer med uppgift att stödja regelförenkling och lösa handelshinder nationellt, regionalt och lokalt tas till vara.

Exportvisionen

Swedac förväntas inom sitt ansvarsområde bidra till att förverkliga visionen om att den svenska exporten ska fördubblas under perioden 2010 till 2015.

Utgiftsprognoser

Swedac ska redovisa utgiftsprognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober

3

Uppdrag

Revidering av direktiv som reglerar produkter

Under 2012 ska tio olika produktdirektiv anpassas till rådsbeslutet 768/2008/EG om en gemensam ram för saluföring av produkter. Swedac ska bistå regeringen med underlag i detta arbete samt inhämta och samordna synpunkter från berörda myndigheter.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll22 997
ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (ram)22 997

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

Av anslagsposten avser 950 000 kronor kostnader för legal metrologi. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
ap.16903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)3 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-251 916
2012-02-251 916
2012-03-251 916
2012-04-251 916
2012-05-251 916
2012-06-251 916
2012-07-251 916
2012-08-251 916
2012-09-251 916
2012-10-251 916
2012-11-251 916
2012-12-251 921
Summa22 997
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll-14505 0004 8551450
Uppdragsverksamhet
Ackrediteringsverksamhet4 640-2 50094 00097 000-3 000-860
Tjänsteexport2 30250033 00032 9001002 902
Summa6 942-2 000127 000129 900-2 9002 042
Belopp angivna i tkr

Villkor

Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll

Avgifter för legal mätteknik som tas ut med stöd av 8 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon får disponeras av Swedac.

Avgifter för ädelmetallkontroll som tas ut med stöd av 10 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten och 5 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten får disponeras av Swedac.

Ackrediteringsverksamhet

Enligt 21 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll ska ackrediterade organ samt organ som bedöms enligt 7 § nämnda lag betala avgift till Swedac för att täcka kostnaderna för ackreditering, tillsyn och bedömning. Inkomsterna från avgifterna får disponeras av Swedac.

På regeringens vägnar
Carl Bildt
Ola Brohman
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet, KO
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Utrikesdepartementet, EKO
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, FIN
Näringsdepartementet, MK
Näringsdepartementet, KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen

Senast uppdaterad: