Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
32

2011-12-15
Ku2011/1960/RFS (delvis)
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Box 16176
103 24 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Riksdagen har beslutat om Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besök på myndighetens museer. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar.

Renovering av Nationalmuseum

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa kostnader som sammanhänger med underhåll och renovering av Nationalmuseums huvudbyggnad. 

Regionalt utfall

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Utställningsersättning

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Lokalkostnader

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2012 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Prognoser 2012–2016

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa utgiftsprognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 22 februari
  • 3 maj
  • 26 oktober 

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Ökat regionalt perspektiv

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa hur myndigheten utifrån ett regionalt perspektiv avser att utveckla sitt arbete för att verksamheten i högre utsträckning ska ge effekter i hela landet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 3 september 2012.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska i dialog med Umeå kommun se över möjligheter att medverka inför och under Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde127 443
ap.2Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (ram)127 443

Villkor för anslag 8:1

ap.2 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Av anslagsposten ska minst 12 195 000 kronor användas för Prins Eugens Waldemarsudde.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.23 8233 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2510 620
2012-02-2510 620
2012-03-2510 620
2012-04-2510 620
2012-05-2510 620
2012-06-2510 620
2012-07-2510 620
2012-08-2510 620
2012-09-2510 620
2012-10-2510 620
2012-11-2510 620
2012-12-2510 623
Summa127 443
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.2Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor Nationalmuseum-317-128 0008 0000-329
Försäljning av varor Prins Eugens Waldemarsudde2 7061 1607 2006 5007004 566
Undersökningar, utredningar och andra tjänster0050050000
Summa2 3891 14815 70015 0007004 237
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar0030 000030 00030 000
Övrigt0020 000020 00020 000
Summa0050 000050 00050 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

Ett eventuellt ackumulerat överskott avseende försäljning av Waldemars-
uddekrukan för Prins Eugens Waldemarsudde får användas för att finansiera myndighetens övriga verksamhet.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som ickestatliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Joachim Waern
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Riksförbundet Sveriges museer
Umeå kommun

Senast uppdaterad: