Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
39

2011-12-15
Ku2011/1960/RFS (delvis)
Riksutställningar
Box 1033
621 21 VISBY
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Riksutställningar
Riksdagen har beslutat om Riksutställningars verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Riksutställningar och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

En utvecklande funktion

Riksutställningar ska i samverkan med museer och andra utställnings-
aktörer utarbeta former för en ökad samverkan som rör utåtriktat och pedagogiskt arbete. Arbetet ska vara inriktat på utveckling av utställningsområdet genom att bedriva nationell och internationell omvärldsanalys, kunskapsutveckling och ge tekniskt stöd till aktörer inom utställningsområdet. En redovisning ska lämnas till Regerings-
kansliet (Kulturdepartementet) i samband med årsredovisningen.

Barn– och ungdomsstrategi

Riksutställningar ska redovisa utfallet och resultatet av sitt arbete med barn– och ungdomsstrategin, med utgångspunkt i de fyra angivna delmålen i strategin.

Publik och tillgänglighet

Riksutställningar ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Riksutställningar ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besökarna på myndighetens utställningar. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar.

Regionalt utfall

Riksutställningar ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Utställningsersättning

Riksutställningar ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Lokalkostnader

Riksutställningar ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2012 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Prognoser 2012–2016

Riksutställningar ska redovisa utgiftsprognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 22 februari
  • 3 maj
  • 26 oktober 

Sponsringsintäkter

Riksutställningar ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår i bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Riksutställningar ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Kvalitativa publikundersökningar

Riksutställningar ska mot bakgrund av myndighetens utvecklings– och samverkansuppdrag föreslå enhetliga metoder för kvalitativa publikundersökningar som kan genomföras på statens centrala museer med målet att få jämförbara mätningar av museibesökets upplevda kvalitet. I genomförandet av uppdraget ska Riksutställningar samråda med statens centrala museer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet(Kulturdepartementet) senast den 30 november 2012.

Analys och kartläggning av samtidskonstuppdrag

Riksutställningar ska redovisa en strategi för sitt uppdrag att verka för samtidskonstens utveckling och spridning i landet med fokus på utställningsmediet. Strategin ska tas fram efter samråd med berörda statliga myndigheter och andra aktörer inom samtidskonstområdet både på regional och lokal nivå.

Ökat regionalt perspektiv

Riksutställningar ska redovisa hur myndigheten utifrån ett regionalt perspektiv avser att utveckla sitt arbete för att verksamheten i högre utsträckning ska ge effekter i hela landet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 3 september 2012.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Riksutställningar ska i dialog med Umeå kommun se över möjligheter att medverka inför och under Umeå Europas kulturhuvudstad 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:4

Riksutställningar (Ramanslag)

Disponeras av Riksutställningar44 307
ap.1Riksutställningar (ram)44 307

Villkor för anslag 8:4

ap.1 Riksutställningar

Av anslaget får 1 000 000 kronor användas för ersättning till fler nu aktiva bildkonstnärer för vilka avtalet om medverkan och ersättning vid utställning av konstverk är tillämpligt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
8:4 Riksutställningar
ap.11 3293 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)13 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)5 725
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksutställningars räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-253 692
2012-02-253 692
2012-03-253 692
2012-04-253 692
2012-05-253 692
2012-06-253 692
2012-07-253 692
2012-08-253 692
2012-09-253 692
2012-10-253 692
2012-11-253 692
2012-12-253 695
Summa44 307
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksutställningars disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:4 ap.1Riksutställningar

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Avgiftsbelagd verksamhet
Försäljning av varor41312402496
Uppdragsverksamhet2687563063406
Övrigt000000
Summa30910687087502
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Riksutställningar får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Robert Nilsson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Umeå kommun
Riksförbundet Sveriges museer