Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
28

2011-12-15
Ku2011/1960/RFS (delvis)
Institutet för språk och folkminnen
Box 135
751 04 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Institutet för språk och folkminnen
Riksdagen har beslutat om Institutet för språk och folkminnens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 17, bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Institutet för språk och folkminnen och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Insatser för nationella minoritetsspråk

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen för 2012 särskilt redovisa hur medlen från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter har använts för att bedriva språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska samt revitaliseringsinsatser i enlighet med förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Myndigheten ska också redovisa hur den arbetat med att sprida kunskap och goda exempel på språkvårdande insatser och revitaliseringsinsatser för romani chib bland romer. Myndigheten ska även redovisa detta i en särskild rapport till Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 1 februari 2013.

Regionalt utfall

Institutet för språk och folkminnen ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Lokalkostnader

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2012 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader
 

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Prognoser 2012–2016

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa utgiftsprognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 22 februari
  • 3 maj
  • 26 oktober 

Sponsringsintäkter

Institutet för språk och folkminnen ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen. 

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår i bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Barn- och ungdomsstrategi

Institutet för språk och folkminnen ska utforma en strategi för sin barn- och ungdomsverksamhet för åren 2013-2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2012.

Ökat regionalt perspektiv

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa hur myndigheten utifrån ett regionalt perspektiv avser att utveckla sitt arbete för att verksamheten i högre utsträckning ska ge effekter i hela landet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 3 september 2012.

Umeå kulturhuvudstad 2014

Institutet för språk och folkminnen ska i dialog med Umeå kommun se över möjligheter att medverka inför och under Umeå Europas kultur-
huvudstad 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen1 167
ap.11Institutet för språk och folkminnen (ram)1 167

3:4

Institutet för språk och folkminnen (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen53 379
ap.1Institutet för språk och folkminnen (ram)53 379

Villkor för anslag 3:4

ap.1 Institutet för språk och folkminnen

Av anslaget får högst 200 000 kronor användas för bidrag till terminologiskt arbete.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.11353 %0
3:4 Institutet för språk och folkminnen
ap.11 6013 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)4 617
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för språk och folkminnens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-254 545
2012-02-254 545
2012-03-254 545
2012-04-254 545
2012-05-254 545
2012-06-254 545
2012-07-254 545
2012-08-254 545
2012-09-254 545
2012-10-254 545
2012-11-254 545
2012-12-254 551
Summa54 546
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för språk och folkminnens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.11Institutet för språk och folkminnen
3:4 ap.1Institutet för språk och folkminnen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter004 00004 0004 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet avser endast intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Institutet för språk och folkminnen får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Helene Nilsson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen/Gransk
Finansdepartementet/BA
Arbetsmarknadsdepartementet/DISK
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Myndigheten för kulturanalys
Umeå kommun
Länsstyrelsen i Stockholms län

Senast uppdaterad: