Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:30

2011-12-20
S2011/11148/VS (slutligt)
Statens va-nämnd
Box 12535
102 29 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens va-nämnd
Riksdagen har beslutat om Statens va-nämnds verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens va-nämnd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Hantering av va-mål

Statens va-nämnd ska avgöra 65 procent av va-målen inom 12 månader.  

Statens va-nämnd ska redovisa antal inkomna, avgjorda respektive överklagade va-mål under året. För de överklagade va-målen ska nämnden redovisa i hur stor andel av dessa som nämndens avgörande har fastställts. Vidare ska nämnden redovisa genomsnittlig ärendetid och ärendebalanser samt eventuell avvikelse avseende handläggningstid inkluderande analys av utfallet.

Prognoser 2012-2016

Statens va-nämnd ska redovisa utgiftsprognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.  

  • 18 januari
  • 22 februari 
  • 30 juli
  • 26 oktober

2

Organisationsstyrning

Särskild ersättning

Statens va-nämnd ska redovisa vilken ersättning som utgått till den som ska höras enligt 12 eller 13 § lagen (1976:839) om Statens va-nämnd eller till den som anlitas som tolk vid handläggning av mål eller ärende enligt samma lag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

2:5

Statens va-nämnd (Ramanslag)

Disponeras av Statens va-nämnd8 607
ap.1Statens va-nämnd (ram)8 607

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:5 Statens va-nämnd
ap.12583 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens va-nämnds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25717
2012-02-25717
2012-03-25717
2012-04-25717
2012-05-25717
2012-06-25717
2012-07-25717
2012-08-25717
2012-09-25717
2012-10-25717
2012-11-25717
2012-12-25720
Summa8 607
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens va-nämnds disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.1Statens va-nämnd
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Katja Stenport Wahlsten
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Civilutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: