Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:63

2011-12-20
U2011/7258/SAM (delvis)
U2011/7251/F
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Samverkanshuset, Universitetsområdet
901 87 UMEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Riksdagen har beslutat om Regionala etikprövningsnämnden i Umeås verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Regionala etikprövningsnämnden i Umeå.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)316
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Umeå universitet

Senast uppdaterad: