Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:67

2011-12-20
U2011/7258/SAM (delvis)
U2011/7255/F
Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Box 100
40530 GÖTEBORG
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Riksdagen har beslutat om Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)529
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Göteborgs universitet

Senast uppdaterad: