Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
10

2011-12-20
Fö2011/90/ESL
(delvis)
Fö2011/1883/ESL m.fl.
Se bilaga 1
Försvarsunderrättelsedomstolen
Box 1097
164 25 KISTA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarsunderrättelsedomstolen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Försvarsunderrättelsedomstolens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 06, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Försvarsunderrättelsedomstolen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober.

2

Organisationsstyrning

Effektivitet och god hushållning

Försvarsunderrättelsedomstolen ska i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt bedöma om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med föregående år. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:13

Försvarsunderrättelsedomstolen (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsunderrättelsedomstolen7 449
ap.1Försvarsunder.domst. - del till FUD (ram)7 449

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:13 Försvarsunderrättelsedomstolen
ap.12233 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarsunderrättelsedomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25621
2012-02-25621
2012-03-25621
2012-04-25621
2012-05-25621
2012-06-25621
2012-07-25621
2012-08-25621
2012-09-25621
2012-10-25621
2012-11-25621
2012-12-25618
Summa7 449
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsunderrättelsedomstolens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.1Försvarsunder.domst. - del till FUD

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Försvarsunderrättelsedomstolen får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifterna som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna. Undantag från förordningarna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Martin Talvik
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet, RS, ESL
Justitiedepartementet, DOM
Förvaltningsavdelningen, RK EK
Domstolsverket
Domarnämnden
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Sveriges advokatsamfund
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO - Sveriges akademikers centralorganisation
SEKO - Facket för service och kommunikation
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Reservofficersförbund

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 10, 2011-12-20

Diarienummerförteckning

Fö2011/90/ESL
(delvis)
Fö2011/1883/ESL
(delvis)