Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:29

2011-12-20
U2011/6040/UH
U2011/7258/SAM (delvis)
U2011/7217/UH
Linnéuniversitetet
391 82 KALMAR
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Linnéuniversitetet
Riksdagen har beslutat om Linnéuniversitetets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Linnéuniversitetet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

Universitetet ska varje läsår erbjuda fortbildning av journalister.

Återrapportering
I årsredovisningen ska en redovisning av verksamheten lämnas.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:23

Linnéuniversitetet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet945 490
ap.1Takbelopp (ram)945 490

Villkor för anslag 2:23

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:24

Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet274 309
ap.1Basresurs (ram)274 309

Villkor för anslag 2:24

ap.1 Basresurs

Av anslaget avser 800 000 kronor medel för Institutet för kunskaps- och metodutveckling.

2:71

Särskilda åtaganden för universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet13 962
ap.21Fortbildning för journalister (ram)9 724
ap.22Utrustning till sjöbefälsutbildning (ram)4 238

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
2:71 Särskilda åtaganden för universitet och högskolor
ap.210Allt0
ap.220Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning
2:23 ap.22:23 ap.1100 %
2:23 ap.32:23 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning
ap.2ram
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)175 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)127 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Linnéuniversitetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25102 813
2012-02-25102 813
2012-03-25102 813
2012-04-25102 813
2012-05-25102 813
2012-06-25102 813
2012-07-25102 813
2012-08-25102 813
2012-09-25102 813
2012-10-25102 813
2012-11-25102 813
2012-12-25102 818
Summa1 233 761
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Linnéuniversitetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:23 ap.1Takbelopp
2:24 ap.1Basresurs
2:71 ap.21Fortbildning för journalister
2:71 ap.22Utrustning till sjöbefälsutbildning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Linnéuniversitetet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätena får ta ut och disponera avgifter för den verksamhet vid optikercentralen som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen, för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Mikaela Staaf
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer