Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:41

2011-12-20
U2011/3562,4034,6147/UH
U2011/7358/SAM (delvis)
U2011/7229/UH
Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 KRISTIANSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Högskolan Kristianstad
Riksdagen har beslutat om Högskolan Kristianstads verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Högskolan Kristianstad och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:51

Högskolan Kristianstad: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Kristianstad341 018
ap.1Takbelopp (ram)341 018

Villkor för anslag 2:51

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:52

Högskolan Kristianstad: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Kristianstad45 777
ap.1Forskning och forskarutbildning (ram)45 777

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:51 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:52 Högskolan Kristianstad: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)36 245
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan Kristianstads räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2532 233
2012-02-2532 233
2012-03-2532 233
2012-04-2532 233
2012-05-2532 233
2012-06-2532 233
2012-07-2532 233
2012-08-2532 233
2012-09-2532 233
2012-10-2532 233
2012-11-2532 233
2012-12-2532 232
Summa386 795
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan Kristianstads disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:51 ap.1Takbelopp
2:52 ap.1Forskning och forskarutbildning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Högskolan Kristianstad får bedriva en tandvårdsklinik i anslutning till tandhygienistutbildningen. Högskolan får ta ut avgifter för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandhygienistutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag. Högskolan får disponera avgifterna.

2. Högskolan i Kristianstad har lämnat förslag till regeringen om disposition av det ackumulerade överskottet från utgången av 2010 i den avgiftsfinansierade verksamheten. Lärosätet får i ny räkning disponera överskottet i sin helhet i den avgiftsfinansierade verksamheten. 

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: