Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:42

2011-12-20
U2011/6036/UH
U2011/7258/SAM (delvis)
U2011/7230/UH
Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 SKÖVDE
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Högskolan i Skövde
Riksdagen har beslutat om Högskolan i Skövdes verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Högskolan i Skövde och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:53

Högskolan i Skövde: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Skövde306 704
ap.1Takbelopp (ram)306 704

Villkor för anslag 2:53

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:54

Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Skövde38 781
ap.1Forskning och forskarutbildning (ram)38 781

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
2:53 Högskolan i Skövde: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:54 Högskolan i Skövde: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)33 045
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan i Skövdes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2528 791
2012-02-2528 791
2012-03-2528 791
2012-04-2528 791
2012-05-2528 791
2012-06-2528 791
2012-07-2528 791
2012-08-2528 791
2012-09-2528 791
2012-10-2528 791
2012-11-2528 791
2012-12-2528 784
Summa345 485
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan i Skövdes disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:53 ap.1Takbelopp
2:54 ap.1Forskning och forskarutbildning
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Per Magnusson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer