Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:57

2011-12-20
U2011/7258/SAM (delvis)
U2011/7245/F
Institutet för rymdfysik
Box 812
981 28 KIRUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Institutet för rymdfysik
Riksdagen har beslutat om Institutet för rymdfysiks verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:58).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Institutet för rymdfysik och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskning och utveckling inom rymdfysik

 Institutet ska för de fem senaste åren redovisa

– ämnesuppdelad årlig publiceringsstatistik och citeringsanalys, 

– antalet forskare och övrig personal inom institutets olika forskningsprogram uppdelade på kön, och

– respektive programs intäkter och kostnader, antal publikationer samt antal avlagda doktorsexamina per år.

Vidare ska institutet redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för en jämnare könsfördelning inom myndigheten.

Prognoser

Institutet för rymdfysik ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2012–2016 i informationssystemet Hermes, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

– den 18 januari 2012,

– den 22 februari 2012,

– den 3 maj 2012,

– den 30 juli 2012, och

– den 26 oktober 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:7

Institutet för rymdfysik (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för rymdfysik48 272
ap.1Institutet för rymdfysik (ram)48 272

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
3:7 Institutet för rymdfysik
ap.11 4483 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)4 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för rymdfysiks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-254 023
2012-02-254 023
2012-03-254 023
2012-04-254 023
2012-05-254 023
2012-06-254 023
2012-07-254 023
2012-08-254 023
2012-09-254 023
2012-10-254 023
2012-11-254 023
2012-12-254 019
Summa48 272
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för rymdfysiks disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:7 ap.1Institutet för rymdfysik

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Avgiftsbelagd verksamhet
Undervisning00500800-300-300
Drift av EISCAT mottagarstation001 8002 120-320-320
Lokalhyror003 2003 400-200-200
Drift av personalmatsal00500800-300-300
Summa006 0007 120-1 120-1 120
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Institutet för rymdfysik får ta ut avgifter för varor och tjänster i fråga om de verksamheter som anges under 6.1 ovan utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).

För drift av European Incoherent Scatter (EISCAT) mottagarstation medges undantag från 5 § avgiftsförordningen. Institutet för rymdfysik får ta ut avgifter och bestämma grunden för samfinansiering av personal- och driftskostnader efter överenskommelse med EISCAT Scientific Association.

Institutet för rymdfysik får ta ut avgifter för drift av personalmatsal. För denna verksamhet medges undantag från 5 § avgiftsförordningen.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: