Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
4

2011-12-20
Fö2011/1883/ESL
(delvis)
Fö2011/90/ESL m.fl.
Se bilaga 1
Försvarets materielverk
Banergatan 62
11588 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets materielverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Försvarets materielverks verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 06, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Försvarets materielverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Inriktningen för materielförsörjning till Försvarsmakten samt effektiviserande verksamhetsförändringar

Försvarets materielverk ska fortsatt genomföra regeringens inriktning för materielförsörjningen och i enlighet med regeringens beslut (Fö 2008/3334/MFU [delvis] och Fö 2011/613/MFU [delvis]) verka för att genomföra effektiviseringar inom försvarets materiel- och logistikförsörjning. Verksamhetsförändringarna ska medge en tydlig fördelning av uppgifter och ansvar mellan Försvarsmakten som kund och Försvarets materielverk som leverantör. 

Försvarets materielverk ska vidare vidta åtgärder för att kunna ta emot och effektuera beställningar från Försvarsmakten på en högre systemnivå för att skapa förutsättningar för en effektiv försörjningsprocess som medger hög handlingsfrihet med stöd av god affärsmässighet.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka åtgärder som enskilt och tillsammans med Försvarsmakten har vidtagits för att fullfölja genomförandet av beslutad inriktning för materielförsörjningen samt för hur arbetet med att effektivisera försvarets materiel- och logistikförsörjning har påverkat fullföljandet och genomförandet av beslutad inriktning för materielförsörjningen. 

Försvarets materielverk ska därutöver redovisa det samlade resultatet av myndighetens Handlingsprogram 2012.

 Vidare ska Försvarets materielverk redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att ta emot och effektuera beställningar från Försvarsmakten på en högre systemnivå samt övriga återrapporteringskrav i enlighet med regeringens beslut (Fö 2008/3334/MFU [delvis] och Fö 2011/613/MFU [delvis]). 

2. Leveransförmåga

Återrapportering

Försvarets materielverk ska i samband med årsredovisningen redovisa vilka omförhandlingar avseende förändring av leveranstidpunkt för Försvarsmaktens beställningar inom försvarsmaterielområdet som genomförts. Orsaken till omförhandlingarna ska redovisas och utförligt specificeras. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med de två senaste åren inklusive kommentarer.   

3. Stöd till regeringen inom materielförsörjning

 Försvarets materielverk ska inom ramen för anslaget 1:11 anslagspost 1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. tillhandahålla resurser inom teknik- och materielförsörjning (inkl. forskning) för stöd till regeringen. Närmare inriktning för stödet och former för rapportering utarbetas i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Föreskrifterna i förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer ska i tillämpliga delar gälla också för Försvarets materielverks personal vid Sveriges ambassad i USA.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa kostnadsutfall för anslag 1:11 ap.1 fördelat på  områdena: bilateral samverkan; bilateral samverkan/Protokoll, avtal, adm; multilateral samverkan EU/EDA; multilateral samverkan NATO/PfP; multilateral samverkan övrigt; strategier; industri och marknad; beredningsstöd; offset; personal i Bryssel samt anslagets förvaltningskostnader (anslagsledning). 

Vidare ska Försvarets materielverk beskriva de verksamheter som ingår under vart och ett av ovan nämnda områden.

Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två senast föregående åren.

4. Certifieringsorgan för säkerhet i IT-produkter

Försvarets materielverk ska vidare inom ramen för anslaget 1:11 anslagspost 2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter fungera som nationellt certifieringsorgan inom IT-säkerhetsområdet. Certifieringsorganet ska samverka internationellt för att effektivisera metodiken för evaluering och certifiering. Certifieringsorganet ska ge stöd och råd vid utnyttjande av standarden Common Criteria för kravspecifikation.

Försvarets materielverk ska, som ett led i regeringens ambition att samordna funktioner inom it-säkerhet, från och med 1 jan 2012 vara Sveriges signatär och representant inom den internationella överenskommelsen för ömsesidigt erkännande av certifiering av IT-säkerhetsprodukter, Common Critera Recognition Arrangement (CCRA). 

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa uppnått resultat avseende certifieringsverksamheten samt redovisa kostnaderna för detta. Myndigheten ska även redovisa intäkterna från sålda certifieringstjänster.

5. Externa konsulttjänster

Återrapportering

Försvarets materielverk ska, i enlighet med de rationaliseringskrav och krav på återhållsamhet som ställs på myndigheten och som regeringen framhållit i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1, utgiftsområde 6), särskilt redovisa kostnaden för externa konsulter avseende materielanskaffning och tillhörande systemintegration samt materielutveckling. Redovisningen ska presenteras per företag och år samt visa vilket projekt konsulttjänsten stödjer och vilket anskaffningskontor som är ansvarig upphandlare.

Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två föregående åren. 

6. Överlåtelse till annan huvudman

Försvarets materielverk ska pröva överlåtelse till annan huvudman i de fall detta bedöms effektivt.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa i vilken utsträckning verksamhet har överlåtits till annan huvudman. Redovisningen ska inkludera en bedömnning av vilka effektiviseringar som åstadkommits genom överlåtandet i materielprocessen.

7. Säkerhetsskyddsavtal

Försvarets materielverk ska stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i dess arbete med förhandlingar om allmänt säkerhetsskyddsavtal med andra länder.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa omfattningen av stödet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) uttryckt i antal säkerhetsskyddsavtal och sammanlagda antalet arbetsdagar som verksamheten har krävt under budgetåret 2012. Redovisningen ska jämföras med omfattningen under budgetåret 2011.

8. Små och medelstora företag

Försvarets materielverk ska utveckla en metod för att bättre tillvarata små och medelstora företags kompetens och möjligheter att kunna delta i upphandlingar och komma i fråga för beställningar.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vidtagna åtgärder avseende små och medelstora företag och resultatet av arbetet. 

9. Försvarsunderrättelseproduktion

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten har rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas.

10. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober.

2

Organisationsstyrning

11. Investeringar

Försvarets materielverk ska i budgetunderlaget för 2013, med stöd av Försvarsmaktens underlag, redovisa behovet av rörelsekapital samt utestående förskott till industrin under perioden 2012-2014.

Följande inriktning ska gälla för Försvarets materielverks investeringsplan för perioden 2012-2014 (belopp angivna i tkr):


 
Prognos 2011Budget 2012Beräknat 2013Beräknat 2014
Anläggnings- tillgångar64 020101 58086 60063 900
Summa investeringar64 020101 58086 60063 900
Lån i Riksgälds- kontoret64 020101 58086 60063 900
Summa finansiering64 020101 58086 60063 900

Försvarets materielverk ska vidare redovisa investeringarnas utfall. I de fall utfallet skiljer sig från planen ska detta kommenteras och motiveras.

12. Effektivitet och god hushållning

Försvarets materielverk ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

13. Tjänsteexport

Återrapportering

Försvarets materielverk ska i årsredovisningen lämna en separat resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten.

14. Personalstruktur

Försvarets materielverk ska, i enlighet med de effektiviseringskrav som ställs på myndigheten och som regeringen framhållit i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1, utgiftsområde 6),  ytterligare bredda och fördjupa sin affärs- och juridiska kompetens för att motsvara de marknadsmässiga krav som följer av den inriktning för materielförsörjningen som riksdagen har fastställt och lagen (2011:1039) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Vidare ska Försvarets materielverk öka sin förmåga att fungera som strategisk inköpare vid upphandling av försvarsmateriel.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa personalstrukturen till en högre grad av anskaffning i konkurrens såväl nationellt som internationellt inklusive vilka åtgärder som vidtagits för att öka myndighetens förmåga att fungera som strategisk inköpare.

Försvarets materielverk ska vidare redovisa antalet överklaganden från tappande part efter tilldelningsbeslut, grund för överklagande, utgång av det enskilda ärendet samt eventuella konsekvenser för svenska staten. 

3

Uppdrag

15. Stöd till regeringen inom materielförsörjning

Försvarets materielverk ska, i budgetunderlaget för 2013, redovisa budget för anslaget 1:11 ap.1 fördelat på områdena: bilateral samverkan; bilateral samverkan/Protokoll, avtal, adm; multilateral samverkan EU/EDA; multilateral samverkan NATO/PfP; multilateral samverkan övrigt; strategier; industri och marknad; beredningsstöd; offset; personal i Bryssel samt anslagets förvaltningskostnader (anslagsledning). 

16. Ledningsområdet

Försvarets materielverk ska senast den 2 maj 2012 lämna en plan för vilka åtgärder myndigheten avser vidta för att de operativa behoven för armé, marin- och flygstridskrafterna på ett tydligare sätt ska vara dimensionerande i materielförsörjningen till insatsorganisationens ledningssystem. Redovisningen ska utgå från syftet att ytterligare förbättra möjligheterna till helhetsavvägningar inom och mellan stridskrafterna. Redovisningen ska innehålla möjliga synergieffekter, samt övriga bedömda effekter, av planerade åtgärder. Arbetet ska ske i samverkan med Försvarsmakten. 

17. Rapporteringsskyldighet

Försvarets materielverk ska, om möjligt, inom 24 timmar från mötets avslutande lämna en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) från de internationella högnivåmöten som representanter från myndigheten deltagit i.

18. OCCAR

Försvarets materielverk ska analysera förutsättningarna för ett närmare samarbete med OCCAR, samt lämna förslag på hur samarbetet med OCCAR kan utvecklas. Analysen ska bland annat beakta kostnader, möjligheter till kostnadsbesparingar, konsekvenser för tillämpningen av lagen om försvars- och säkerhetsupphandling samt möjligheterna att tillämpa riksdagens inriktning för försvarsmaterielförsörjning. Uppdraget ska slutredovisas den 2 maj 2012. 

19. Gränssnitt mellan myndighet och industri

Försvarets materielverk ska, senast den 15 augusti 2012, redovisa riktlinjerna för anlitande av industrin vid anskaffning av försvarsmateriel som innebär systemintegration. Redovisningen ska innehålla eventuella skillnader mellan anskaffningskontorens rutiner i anskaffningsprocessen med avseende på att ge uppdrag till industrin contra genomföra konstruktionsarbete i egen regi samt bedömda orsaker till sådana skillnader. Syftet med redovisningen är att klarlägga ansvarsförhållanden mellan myndighet och industri vid här aktuella anskaffningsärenden. 

20. Nedbrytning av intäkter

Försvarets materielverk ska i samverkan med Försvarsmakten redovisa en nedbrytning av summa intäkter av avgifter för varor och tjänster per kund samt i Försvarsmaktens fall även per stridskraft.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:11

Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets materielverk77 771
ap.1Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. (ram)64 268
ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter (ram)13 503

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.

Anslagsposten ska disponeras för Försvarets materielverks tillhandahållande av resurser inom teknik- och materielförsörjning (inklusive forskning) för stöd till regeringen. Inom ovan nämnda område får anslaget användas till Försvarets materielverks förvaltningskostnader.

ap.2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Anslagsposten ska disponeras för Försvarets materielverks arbete med en nationell certifieringsordning för säkerhet i IT-produkter och system. Detta innefattar att verka som nationellt certifieringsorgan samt signatär för säkerhet i IT-produkter samt genomförande av certifieringstjänster.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m.
ap.11 9363 %0
ap.23973 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)230 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)12 000 000
- varav ÖVRIGT12 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)

- varav ÖVRIGT

Kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret.

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets materielverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-256 481
2012-02-256 481
2012-03-256 481
2012-04-256 481
2012-05-256 481
2012-06-256 481
2012-07-256 481
2012-08-256 481
2012-09-256 481
2012-10-256 481
2012-11-256 481
2012-12-256 480
Summa77 771
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets materielverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.
1:11 ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Avgiftsbelagd verksamhet
Materielförsörjning115 737017 853 00017 853 0000115 737
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

För myndighetens certifiering av IT-produkter ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, disponeras av myndigheten.

Det ackumulerade överskottet ska kunna användas för att finansiera framtida omställningskostnader med anledning av den reformering som Försvarsstrukturutredningen (Fö 2010:01) har lämnat förslag till. 

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras425
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Under anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar har beräknats 425 000 kronor som av Försvarsmakten ska utbetalas till Försvarets materielverk för tillsyn över efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter meddelade med stöd av förordningen.

2. Försvarets materielverk får disponera inkomster i form av viten, skadestånd och räntor hänförliga till kommersiella avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties) om högst 20 000 000 kr för ett enskilt kontrakt mellan Försvarets materielverk och industrin som berättigar till royalty. Inkomster av det senare slaget som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras. Vidare disponeras inkomster till följd av skadestånd med anledning av brott samt inkomster i form av rättegångskostnader från annan part. Inkomster som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Med avsteg från 25 a § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras om det ackumulerade överskottet samma år uppgår till mer än tre procent av omsättningen under räkenskapsåret. 

2. Regeringen medger att Försvarets materielverk medges undantag från 7 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) avseende Elektroshopens lager, samt att detta lager ska redovisas som inte avkastningspliktigt statskapital.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Margareta af Geijerstam
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, FIN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försvarsexportmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges akademikers centralorganisation SACO c/o Sveriges ingenjörer
Facket för service och kommunikation SEKO
Fackförbundet ST
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Sveriges reservofficersförbund
Sveriges ingenjörer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 4, 2011-12-20

Diarienummerförteckning

Fö2011/1883/ESL
(delvis)
Fö2011/90/ESL
(delvis)
Fö2011/248/MFU
(slutligt)
Fö2011/278/MFU
(slutligt)