Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2011-12-22
Ju2011/8655/DOM
Ju2011/8644/DOM
Ju2011/8650/DOM m.fl.
Se bilaga 1
Gentekniknämnden
Box 1380
17127 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Gentekniknämnden
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Gentekniknämndens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 04, bet. 2011/12:JuU1, rskr. 2011/12:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Gentekniknämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Förutom att yttra sig vid ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken och ge råd till berörda myndigheter i frågor om genteknik, ska tyngdpunkten i nämndens verksamhet ligga på arbetet med att följa, och informera allmänheten om, utvecklingen inom gentekniken på ett sätt som upprätthåller intresset för etiska frågor och stimulerar den allmänna debatten.

Återrapportering

Nämnden ska redovisa hur verksamheten har bedrivits under rubrikerna Människors hälsa, Djurs hälsa, Miljöskydd samt Genteknikens utveckling.

Prognoser

Gentekniknämnden ska redovisa prognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

22 februari
30 juli
26 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:9

Gentekniknämnden (Ramanslag)

Disponeras av Gentekniknämnden4 351
ap.1Gentekniknämnden (ram)4 351

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:9 Gentekniknämnden
ap.11313 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)435
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Gentekniknämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-25363
2012-02-25363
2012-03-25363
2012-04-25363
2012-05-25363
2012-06-25363
2012-07-25363
2012-08-25363
2012-09-25363
2012-10-25363
2012-11-25363
2012-12-25358
Summa4 351
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Gentekniknämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Gentekniknämnden

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Gentekniknämnden undantas från kraven enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska nämnden dock översiktligt ange hur verksamheten bedrivits.

2. Gentekniknämnden ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar ska i stället finansieras från anslaget 1:9 Gentekniknämnden.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Anders Hübinette
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet, Enheten för ledningsstöd och administration
Justitiedepartementet, Enheten för immaterialrätt och transporträtt
Socialdepartementet, Enheten för hälso- och sjukvård
Socialdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Socialdepartementet, Enheten för statlig förvaltning
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet, Forskningspolitiska enheten
Utbildningsdepartementet, Jämställdhetsenheten
Landsbygdsdepartementet, Djur- och livsmedelsenheten
Landsbygdsdepartementet, Lantbruksenheten
Miljödepartementet, Kemikalieenheten
Näringsdepartementet, Enheten för forskning, innovation och näringsutveckling
Arbetsmarknadsdepartementet, Enheten för diskrimineringsfrågor
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksdagen, Jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:9, 2011-12-22

Diarienummerförteckning

Ju2011/8655/DOM
Ju2011/8644/DOM
Ju2011/8650/DOM
Ju2011/9119/KRIM (delvis)

Senast uppdaterad: