Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2011-12-15
UF2011/71169/UD/PLAN
(delvis)
UF2011/74338/UD/NIS
Inspektionen för strategiska produkter
Box 70252
10722 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Inspektionen för strategiska produkter
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 Inspektionen för strategiska produkters verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 05, bet. 2011/12:UU1, rskr. 2011/12:49).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Inspektionen för strategiska produkter och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Mål

Myndighetens uppgifter anges i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

ISP ska i sin prövning av tillståndsärenden på krigsmaterielområdet tillämpa både de strikta svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport och de riktlinjer som framgår av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/GUSP om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av militär teknik och krigsmateriel. ISP ska tydliggöra beslutens förenlighet med de svenska riktlinjerna och den gemensamma ståndpunkten.

ISP ska genom fortsatt effektivisering av sina rutiner vid handläggning av utförseltillstånd bidra till förenklad administration för företagen och även i övrigt se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för företag.

ISP ska fortsatt utveckla kontakterna med universitet och högskolor m.fl. i syfte att informera om riskerna för spridning av känslig teknologi som möjliggör utveckling och tillverkning av massförstörelsevapen. Särskild uppmärksamhet ska därvid ägnas akademiska forskarutbyten med länder där sådan utveckling och tillverkning kan förekomma.  

ISP får bedriva tjänsteexport (exportkontrollstöd) inom ramen för de uppgifter som anges i instruktionen för Inspektionen för strategiska produkter samt enligt följande: ISP får inom sitt område medverka i EU:s eller Sveriges stöd och bistånd ("outreach") till länder i EU:s närområde och andra prioriterade länder för att bidra till dessa länders ansträngningar att förbättra sin exportkontroll och sitt icke-spridningsarbete. ISP får endast bedriva tjänsteexport och bistånd under förutsättning att insatserna i huvudsak finansieras av annan än ISP och under förutsättning att de inte inskränker ISP:s möjligheter att fullgöra sitt uppdrag enligt 1-5 §§ i myndighetens instruktion eller att bedriva internationell verksamhet enligt nedan.

Följande verksamheter är prioriterade i fråga om internationellt arbete:

stöd för Regeringskansliets deltagande i de multilaterala exportkontrollregimernas arbete, 

stöd för Regeringskansliets deltagande och egen representation efter instruktion från Utrikesdepartementet i EU:s rådsarbetsgrupper på exportkontrollområdet,

stöd för Regeringskansliets deltagande i arbetet för framtagandet av ett vapenhandelsfördrag (ATT) inför och under 2012 års diplomatkonferens,

uppgifter som följer av ISP:s roll som nationell myndighet enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (SÖ 1993:28, konventionen om förbud mot kemiska vapen) och förordningen (1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m., 

deltagande i exportkontrollarbetet inom ”Framework Agreement/Letter of Intent", 

bilateralt samarbete i exportkontrollfrågor inom ramen för särskilda avtal med Australien, Sydafrika och USA.

1.2 Återrapportering

ISP ska redovisa hur myndigheten genomfört sitt uppdrag enligt instruktion samt uppfyllt de mål som anges under punkt 1.1. ovan. Särskilt ska följande redovisas.

Tillståndsprövningens utveckling.

I vilken omfattning information om meddelade avslag samt uppgifter från informationsutbyte i EU-fora och exportkontrollregimer har beaktats i överväganden inför beslut.

Genomfört arbete avseende kontakter med universitet och högskolor.

Vidtagna åtgärder till stöd för en effektiv myndighetssamordning i arbetet mot spridning av massförstörelsevapen och deltagande i PSI.

En förteckning över de svenska företag som är deklarationspliktiga enligt konventionen om förbud mot kemiska vapen. 

Erfarenheter och slutsatser från prövningen av sanktionsärenden.

ISP ska i sin redovisning särredovisa kostnaderna för utökad verksamhet enligt regeringens beslut till följd av de skärpta sanktionerna mot Iran (UF 2010/63935/RS).

Genomförda aktiviteter och resultat avseende exportkontrollstöd. Avdelade personella resurser ska särskilt redovisas.

ISP ska redovisa prognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli och 26 oktober. 

2

Organisationsstyrning

Resultatredovisning

ISP ska redovisa verksamhetens totala intäkter och kostnader fördelat på:

avgiftsbelagd verksamhet uppdelat på kollektiven försvarsmateriel, produkter med dubbla användningsområden samt konventionen om förbud mot kemiska vapen,

myndighetens deltagande i exportkontrollstöd utomlands,

den del av internationell verksamhet som anslagsfinansieras,

sanktionsverksamheten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:5

Inspektionen för strategiska produkter (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för strategiska produkter29 291
ap.1Inspektionen för strategiska produkter (ram)29 291

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Inspektionen för strategiska produkter

Av anslaget ska minst 500 000 kronor användas för verksamheten enligt EU-förordningar om vissa sanktioner samt 1 700 000 kronor för de utökade sanktionerna mot Iran. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:5 Inspektionen för strategiska produkter
ap.18793 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)7 500
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)2 600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för strategiska produkters räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-252 441
2012-02-252 441
2012-03-252 441
2012-04-252 441
2012-05-252 441
2012-06-252 441
2012-07-252 441
2012-08-252 441
2012-09-252 441
2012-10-252 441
2012-11-252 441
2012-12-252 440
Summa29 291
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för strategiska produkters disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Inspektionen för strategiska produkter

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offenligrättslig verksamhet
Avgifter till ISP25270025 00025 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter till ISP

Del av ISP:s verksamhet finansieras med avgifter i enlighet med förordningen (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgifterna tas ut i enlighet med bestämmelserna i förordningen om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter. 

Avgifterna i ISP:s verksamhet ska redovisas mot inkomsttitel 2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkningen.

På regeringens vägnar
Carl Bildt
Madeleine Lyrvall
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet-SP
Utrikesdepartementet-RS
Utrikesdepartementet-EKO
Finansdepartementet/BA
Försvarsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Rikspolisstyrelsen
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Tullverket
Strålsäkerhetsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: