Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2011-12-22
UF2011/75897/UD/FIM (delvis)
UF2011/76102/UD/FIM
Exportkreditnämnden
Box 3064
10361 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Exportkreditnämnden
Riksdagen har beslutat om Exportkreditnämndens verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 24, bet. 2011/12:NU1, rskr. 2011/12:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Exportkreditnämnden.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Exportkreditnämndens uppgifter anges i förordningen (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden. Utöver vad som anges i och följer av förordningen ska följande gälla.

Exportkreditnämnden ska främja svensk export genom att utfärda garantier. Exportkreditnämnden ska samverka med andra svenska exportfrämjande aktörer och presenteras som en del av Sveriges samlade exportfrämjande. Verksamheten ska bedrivas så att samarbetsmöjligheter med myndigheter och organisationer med uppgift att stödja företagsutveckling och internationalisering nationellt, regionalt och lokalt tas till vara. Här avses exempelvis Almi Företagspartner AB, Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest Sweden), Sveriges exportråd, AB Svensk Exportkredit, Swedfund International AB, Tillväxtverket samt handelskamrar och övriga aktörer i det regionala tillväxtarbetet.  

Exportkreditnämnden ska fortsätta satsa på att nå ut till små och medelstora företag samt arbeta aktivt med att bredda sin kundbas under 2012.

Exportkreditnämnden förväntas inom sitt ansvarsområde bidra till att förverkliga visionen om att den svenska exporten ska fördubblas under perioden 2010 - 2015.

Återrapportering

Utöver att redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår i myndighetens instruktion, ska Exportkreditnämnden redovisa följande:

- hur målet om ökad svensk export har uppfyllts samt vilka branscher som därmed främjats genom garantier;

- samarbetet med andra aktörer som bedriver exportfrämjande med särskild betoning på verksamhet som är riktad mot små och medelstora företag;

- resultatet av sitt arbete med att aktivt bredda sin kundbas och främja små och medelstora företag; 

- vilka specifika satsningar som vidtagits; 

- antalet nya kunder under 2012 vid utgången av året; 

- de insatser som vidtagits för att öka kunskapen om verksamheten; samt 

- antal och volym av förbindelser som ingås under 2012, även branschvis. 

Verksamhetens kostnader

Exportkreditnämnden ska redogöra för utvecklingen av verksamhetens kostnader och vad som ligger bakom, inkl. lönekostnader och hyreskostnader. Redovisningen ska även inkludera vilka åtgärder som under året vidtagits för att rationalisera och effektivisera verksamheten, bl.a. avseende utvecklingsarbete och elektroniska tjänster.

Förutsättningar för exportkreditgaranti

I förordningen (2007:656) om exportkreditgaranti föreskrivs bl.a. vilka förutsättningar som gäller för beviljande av exportkreditgarantier. Exportkreditnämnden ska redovisa hur föreskrifterna har tillämpats och hur de har påverkat affärsverksamheten (inkl. antal affärer och belopp).

Utökad exportkreditgarantiram

Exportkreditnämnden ska lämna ett underlag med redovisning av hur exportkreditgarantiramen har utnyttjats (inkl. beträffande produkter och branscher) samt hur detta har bidragit till export. En bedömning ska även göras avseende behovet av den sedan 2009 utökade ramen, även vad gäller Exportkreditnämndens produkter, i förhållande till marknadsutvecklingen samt avseende skadebetalningar och riskavsättningar. Redogörelsen ska inkludera en prognos för garantiramens storlek samt en framåtblickande bedömning av behovet i ljuset av en återgång till ett normalt marknadsläge. Redovisningen ska lämnas senast den 15 mars och den 10 augusti 2012 samt den 15 mars 2013.

Rättvis och hållbar global utveckling samt etiska riktlinjer

Exportkreditnämnden ska vidareutveckla arbetet med frågor inom ramen för ansvarsfullt företagande (Corporate Social Responsibility, CSR), såsom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, korruption och frihet på nätet i garantigivningen och fortsätta att informera kunderna om verksamheten på UD:s Globalt Ansvar och om OECD:s uppdaterade riktlinjer för multinationella företag samt de tio principerna i FN:s Global Compact. Exportkreditnämnden ska följa de regler som har fastställts inom OECD beträffande antikorruption (OECD Rekommendation) och miljö/sociala frågor (Common Approaches).

Vidare ska Exportkreditnämnden verka för att bidra till en hållbar skuldsituation, och fortsatt speciell hänsyn ska tas vid garantigivning till de skuldtyngda minst utvecklade länderna. I detta avseende ska Exportkreditnämnden följa de riktlinjer om hållbar långivning som fastställts gemensamt inom OECD och som bygger på det av Internationella Valutafonden och Världsbanken utarbetade ramverket för bedömning av ett lands skuldhållbarhet (Debt Sustainability Framework). Exportkreditnämnden ska inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling (PGU).  

Exportkreditnämnden ska senast den 15 december 2012 rapportera om myndighetens verksamhet i dessa avseenden.

Övrig rapportering

Exportkreditnämnden ska redovisa inriktning, omfattning, resultat och finansiering/avgifter för myndighetens tjänsteexport samt en bedömning av effekterna av den tjänsteexport som bedrivs.

3

Uppdrag

Internationella aktiviteter

Exportkreditnämnden ska medverka i de internationella aktiviteterna där myndighetens verksamhet berörs.

Särredovisning

Kostnader för och intäkter från Exportkreditnämndens verksamhet ska redovisas separat dels för den ordinarie verksamheten, dels för Sidas garantiverksamhet.

Redovisning till Riksgäldskontoret

Exportkreditnämnden ska för respektive garantityp redovisa garantiåtaganden till Riksgäldskontoret i enlighet med rekommendationerna i kontorets rapport (2005-03-09, dnr 2004/671) om gemensam kostnads- och riskredovisning för statens myndigheter. Uppgifterna ska även lämnas i samband med delårsrapporten.

Regelförenklingsarbetet 2012

Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Exportkreditnämnden ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)6 700
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)

Övriga kreditramar enl. 7 kap. 6 § budgetlagen (2011:203) 

Exportkreditnämnden har en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som har ställts ut av myndigheten.

Exportkreditnämnden ska informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Finansdepartementet) innan kreditutrymmet utnyttjas och redovisa det beloppsmässiga beräknade överskridandet.

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av Exportkreditnämnden. Exportkreditnämnden beviljas att mot avgift sälja riskanalyser efter anmälan enligt gällande bestämmelser. 

Villkor för det ordinarie garantisystemet

Exportkreditnämnden får under 2012 ställa ut exportkreditgarantier intill ett belopp av 500 miljarder kronor.

Exportkreditnämnden får under 2012 ställa ut investeringsgarantier intill ett belopp av 10 miljarder kronor.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

I det fall Exportkreditnämnden förvärvar fast egendom i enlighet med regeringsbeslut den 24 mars 1994 (UDH, nr 11) respektive 12 januari 1995 (Fi94/126), gäller förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. i tillämpliga delar.

På regeringens vägnar
Carl Bildt
Marie-Helene Lindblom
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Socialdepartementet, SFÖ
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, FMA
Miljödepartementet
Näringsdepartementet, ENT
Näringsdepartementet, FIN
Näringsdepartementet, MK
Näringsdepartementet, RT
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Invest Sweden
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Tillväxtverket
Sveriges exportråd
AB Svensk Exportkredit
Almi Företagspartner AB
Samtliga länsstyrelser
Samverkansorganen
Stiftelsen Norrlandsfonden
Swedfund International AB

Senast uppdaterad: