Landsbygdsdepartementet


Protokoll
6
vid regeringssammanträde
2011-11-24
L2011/3101

Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Fiskeriverket
Riksdagen har beslutat om Fiskeriverkets verksamhet för tiden 1 januari till 30 juni under budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 23, bet. 2010/11:MJU2, rskr. 2010/11:120).

Riksdagen har beslutat att Fiskeriverket ska avvecklas per den
30 juni 2011.

Regeringen beslutar att följande ska gälla för tiden 1 januari till 30 juni under budgetåret 2011 för Fiskeriverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Fiskeriverket ska redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål. 

Fiskeriverket ska i återrapporteringen göra en analys av vilka effekter som Fiskeriverkets insatser har haft. Återrapporteringen ska där så är lämpligt ske med hjälp av indikatorer.

Redovisning av verksamhet

Fiskeriverket ska utifrån verksamhetens indelning redovisa årsarbetskrafter, kostnader, intäkter och finansiering fördelat på anslagsmedel, avgifter respektive externa medel samt bidrag. För bidrag redovisas oförbrukade bidrag, de största bidragsgivarna samt bidrag från myndigheter.

Fiskerikontrollen ska effektiviseras bl.a. genom att arbetsmetoder för att förbättra urvalet av kontrollobjekt vidareutvecklas. Fiskerikontrollen ska genomföras i nära samverkan med Kustbevakningen.

Fiskeriverket ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att uppnå en effektivare fiskerikontroll och hur åtgärderna har bidragit till detta. Fiskeriverket ska redovisa prioriteringar i verksamheten och genomförd tillsyn bl.a. genom att ange

-antalet genomförda kontroller,

-antalet misstänkta brott som lett till åtalsanmälan och 

-antalet överträdelser som lett till administrativa sanktioner. 

Fiskeriverket ska redovisa utvecklingen av fiskeflottans kapacitet i relation till tillänglig fiskresurs.  

Fiskeriverket ska redovisa insatser i syfte att stärka det småskaliga fisket och fritidsfisket.

Fiskeriverket ska redovisa arbetet med att utveckla fiskevården.

Fiskeriverket ska redovisa insatser för att öka och sprida kunskap till gagn för ett långsiktigt hållbart yrkesfiske, fritidsfiske, fisketurism och vattenbruk. 

Fiskeriverket ska redovisa vilken samverkan och dialog med berörda institutioner och intressenter som skett för att inom fiskets område bidra till hållbar utveckling.

Fiskeriverket ska redovisa arbetet med Östersjöstrategin.

Jämställdhet

Fiskeriverket ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Myndigheten ska i beslut som rör individen utgå från kvinnors respektive mäns villkor och behov samt aktivt analysera konsekvenserna för kvinnor respektive män av de beslut som fattas. Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Prognoser

Fiskeriverket ska redovisa prognoser för 2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari 

23 februari

5 maj 

Åtgärder för ett levande hav

Fiskeriverket ska redovisa användningen av de minst 15 000 000 kronor, som utbetalas som bidrag från anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö, under utgiftsområde 20, för nationell medfinansiering av delar av det Operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige 2007-2013 i enlighet med kap. 6:11 i regeringens skrivelse 2009/2010:213 Åtgärder för ett levande hav.

Statsstödsrapportering

Fiskeriverket ska i enlighet med artiklarna 5-6 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, avsnitt 5.1 i gemenskapens riktlinjer för granskning av statligt stöd inom sektorn för fiske och vattenbruk (2004/C 229/03) och avsnitt 5.1 i gemenskapens riktlinjer för granskning av statligt stöd inom sektorn för fiske och vattenbruk (2008/C 84/06) redovisa utfallet av de nationella stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2011.

2

Organisationsstyrning

Bestämmelser vid avveckling

Överlåtelse av avtal

De avtal som Fiskeriverket ingått avseende de verksamheter som övergår till Havs- och vattenmyndigheten ska i normalfallet föras över till denna myndighet den 1 juli 2011.

De avtal som Fiskeriverket ingått avseende de verksamheter som övergår till Statens jordbruksverk ska i normalfallet föras över till denna myndighet den 1 juli 2011.

De avtal som Fiskeriverket ingått avseende de verksamheter som övergår till Sveriges lantbruksuniversitet ska i normalfallet föras över till denna myndighet den 1 juli 2011.

Fiskeriverket ska i samråd med Utredningen om inrättandet av Havs-och vattenmyndigheten (M 2010:03), Statens jordbruksverk och Sveriges lantbruksuniversitet klargöra vilka avtal, som till följd av ändrade roller mellan olika huvudmän, behöver hanteras i annan ordning.

Rapportering

Fiskeriverket ska senast den 31 augusti 2011 lämna en slutlig årsredovisning för verksamheten för perioden från 1 januari till och med den 30 juni 2011. Fiskeriverket behöver inte lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning över väsentliga uppgifter enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Inte heller jämförelsetal för balans- och resultaträkning samt noter behöver lämnas. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de har finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder omhändertagits.

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Överlåtelse av Fiskeriverkets tillgångar och skulder ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8§§ i förordningen(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Fiskeriverket har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 30 juni 2011. Från och med 1 juli 2011 övergår ansvaret till Statens jordbruksverk, Sveriges lantbruksuniversitet och Havs-och vattenmyndigheten avseende de delar av Fiskeriverkets verksamhet som samtidigt inordnats i respektive myndighet. Fiskeriverket ska dock, efter samråd med berörd myndighet, sörja för sådan utrangering som krävs av tillgångar som saknar nyttjandevärde i övertagande myndigheters verksamheter.

Anslagsbehållningarna per den 30 juni 2011 avseende anslagsposter under anslagen 1:14 Fiskeriverket och 1:17 Fiskevård under utgiftsområde 23 och som disponeras av Fiskeriverket ska omfördelas till anslagsposter till Havs-och vattenmyndighetens disposition.

3

Uppdrag

Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (GFP)

Fiskeriverket ska redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EG:s gemensamma fiskeripolitik under 2010. Redovisningen ska inkludera en analys av den långsiktiga utvecklingen i biologiska och ekonomiska termer av bestånd som är föremål för svenskt fiske mot bakgrund av försiktighetsreferenspunkter. Dessutom ska en bedömning inkluderas av genomförda kontrollinsatsers kostnader och effekter, särskilt avseende sådana fisken som berörs av EU:s återhämtningsplaner. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 2 mars 2011.

Regelförenkling

Det finns ett behov av att fortsätta och intensifiera regelförenklingsarbetet för att uppnå det övergripande målet om en märkbar positiv förändring i företagens vardag. En del i detta arbete är att minska företagens administrativa kostnader.

Inom Landsbygdsdepartementets ansvarsområden är målet att de administrativa kostnaderna ska minska med 50 procent till och med utgången av 2014. Minskningen ska uppgå till minst 25 procent för varje lagstiftningsområde. Fiskeriverket ska redovisa hur de bedriver sitt regelförenklingsarbete samt ytterligare förslag till förenklingar för företagen inom sitt verksamhetsområde i syfte att uppnå en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Särskild vikt ska läggas vid arbetet att ta fram förslag till förenklingar av EU-lagstiftning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 april 2011.

Fiskeriverket ska inom sitt ansvarsområde fortsatt bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Politiken för global utveckling

Fiskeriverket ska  inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 30 juni 2011.

Sverige - det nya matlandet

Fiskeriverket ska redovisa sitt arbete med att nå visionen Sverige - det nya matlandet. Av redovisningen ska framgå både vilka åtgärder som vidtagits och kostnaderna för dessa samt och då möjligt bedömning av måluppfyllelsen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 april 2011.

Förberedelser för avveckling av Fiskeriverket i samband med inrättandet av ny myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor

I 2010 års ekonomiska vårproposition( prop. 2009/10:100, bet.2009/10 FiU20, rskr. 2009/10:348) och vidare i budgetpropositionen (pro. bet., rskr.)har regeringen aviserat att myndigheten för havs- och vattenmiljö ska inrättas.

Av direktivet Inrättande av en myndighet för havs- och vattenmiljö (dir. 2010:68) framgår att den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 juli 2011. Som en konsekvens av detta kommer Fiskeriverket att avvecklas den 30 juni 2011.

Fiskeriverket ska fortsätta arbetet med förberedelser inför avvecklingen samt påbörja avvecklingen av Fiskeriverket. Fiskeriverket ska bistå den särskilda utredaren som förbereder inrättande av Havs- och vattenmyndighet (dir. 2010:68, tilläggsdir. 2010:123). Fiskeriverket ska lämna de uppgifter och underlag som utredaren begär. Beslut om frågor av långsiktig karaktär ska ske i samråd med utredaren samt med de berörda myndigheterna.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:14

Fiskeriverket (Ramanslag)

Disponeras av Fiskeriverket84 715
ap.1Fiskeriverket (ram)84 715

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Fiskeriverket

1. Anslaget ska disponeras för arbetet med att uppnå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö (prop.2000/01:130, bet. 2001/02:MJU3, rskr. 2001/02:36 och 2004/05:150, bet. 2005/06: MJU3, rskr. 2005/06:48, rskr. 2005/06:49). Minst 15 000 000 kronor ska användas för arbetet med miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag och Storslagen fjällmiljö.

2. Anslaget ska disponeras för verksamhet förknippad med datainsamlingen enligt rådets förordning (EG) nr 1543/2000 avseende nationella kostnader. Medfinansiering från EU tilldelas under Jordbruksverkets anslag 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter.

3. Anslaget ska finansiera de merkostnader för fiskeövervakning i älvområdet och tillståndsprövning för Länsstyrelsen i Norrbottens län som uppkommit med anledning av en ny gränsälvsöverenskommelse mellan Finland och Sverige. Länsstyrelsen i Norrbottens län får rekvirera medlen till högst 100 000 kronor fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 30 juni 2011.

4. Fiskeriverket får använda medel under anslagsposten till de merkostnader som uppstår i samband med avvecklingen av verket.

  

1:15

Strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Fiskeriverket12 068
ap.1Strukturstöd till fisket m.m. (ram)0
ap.2Strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013 (ram)12 068

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Strukturstöd till fisket m.m.

1. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta avskrivningslånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån.

2. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom, som utgör säkerhet för fiskerilån, tas i anspråk för att skydda statens fordran ska i enlighet med (prop. 1971:63) Stödåtgärder på fiskets område m.m. angivna grunder föras till respektive täckas av anslagsposten.

3. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen ska redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån ska redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.

4. Statlig kreditgaranti för lån till fisket får medges i sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier uppgår till högst 75 000 000 kronor minskat med belopp som motsvarar förlusterna för garantier inom samma garantisystem under föregående budgetår.

ap.2 Strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013

1. Anslaget ska i allt väsentligt disponeras för den statliga svenska andelen i det stöd som finansieras av Europeiska fiskerifonden (EFF) under anslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierade stöd till fisket m.m. Anslaget får även disponeras med högst 2 500 000 kronor för svensk medfinansiering av projekt inom Fiskeriverket, som finansieras av EG-budgeten och ligger i linje med Europeiska fiskerifondens målsättning.

2. Anslaget får med beaktande av EG:s statsstödsregler disponeras för stödformer enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som inte omfattas av gemenskapens medfinansiering.

3. Fiskeriverket fastställer länsvisa planeringsramar för länsstyrelsernas beslut om EG:s stöd avseende de stödåtgärder där länsstyrelsen fattar beslut.

4. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom, som utgör säkerhet för fiskerilån, tas i anspråk för att skydda statens fordran ska i enlighet med (prop. 1971:63) Stödåtgärder på fiskets område m.m. angivna grunder föras till respektive täckas av anslagsposten.

5. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen ska redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån ska redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.  

6. Statlig kreditgaranti för lån till fisket får medges i sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier uppgår till högst 75 000 000 kronor minskat med belopp som motsvarar förlusterna för garantier inom samma garantisystem under föregående budgetår.

1:16

Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Fiskeriverket27 746
ap.1Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (ram)0
ap.2Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013 (ram)27 746

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

1. Fiskeriverket ska redovisa betalningar från EG-budgeten mot inkomsttiteln 6211 Bidrag från EG:s fiskefond perioden 1995-1999 och mot inkomsttitel 6212 Bidrag från EG:s fiskefond perioden 2000-2006

2. Som utbetalningsmyndighet av medel från Fonden för fiskets utveckling (FFU) svarar Fiskeriverket för att

- fastställa och godkänna att de belopp som betalas till stödmottagare sker i enlighet med gemenskapsreglerna,

- verkställa och redovisa utbetalningar,

- följa upp och kontrollera att åtgärder och projekt utvecklas i enlighet med programmet samt

- felaktiga utbetalda belopp återbetalas till EG-kommissionen.

3. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta avskrivningslånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån.

ap.2 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013

1. EU-medlen under anslaget får användas enligt rådets förordning av den 27 juli 2006 (EG) nr 1198/2006 avseende programperioden 2007-2013 enligt kommissionens förordning av den 26 mars 2007 (EG) nr 498/2007 för den Europeiska fiskerifonden (EFF).

2. Fiskeriverket ska redovisa betalningar från EU-budgeten mot inkomsttitel 6213 Bidrag från EU:s fiskefond perioden 2007-2013.

3. Som utbetalningsmyndighet av medel från Europeiska fiskerifonden (EFF) svarar Fiskeriverket för att

- fastställa och godkänna att de belopp som betalas till stödmottagare sker i enlighet med gemenskapsreglerna,

- verkställa och redovisa utbetalningar,

- följa upp och kontrollera att åtgärder och projekt utvecklas i enlighet med programmet och

- felaktigt utbetalda belopp återbetalas till Europeiska kommissionen.

1:17

Fiskevård (Ramanslag)

Disponeras av Fiskeriverket4 706
ap.1Fiskevård (ram)4 706

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Fiskevård

1. Anslaget får disponeras för stöd till fiskevården enligt förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården och ska särskilt främja det svenska miljömålsarbetet.

2. Fiskeriverket ska förmedla bidrag från anslaget efter samråd med länsstyrelserna.

3. För bidrag till Internationella sekretariatet för hållbart fiske disponeras 2 000 000 kronor för arbete med kunskapsuppbyggnad kring fiskefrågor i Östersjöregionen.

4. Fiskeriverket ska i sin årsredovisning redovisa hur fiskevårdsanslaget fördelats på olika aktörer.

5. Anslaget får disponeras för insamling av fångststatistik för fritidsfisket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:14 Fiskeriverket
ap.18 4723 %0
1:15 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.10Inget0
ap.22 800Allt0
1:16 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.10Inget0
ap.27 000Allt0
1:17 Fiskevård
ap.1372Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:15 Strukturstöd till fisket m.m.
1:15 ap.21:15 ap.3100 %
1:16 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
1:16 ap.21:16 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2011201220132014 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:15 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.219 00016 0003 000
1:16 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.265 00042 00023 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)65 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)30 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Fiskeriverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2524 715
2011-02-2512 000
2011-03-2512 000
2011-04-2512 000
2011-05-2524 000
Summa84 715
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Fiskeriverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:14 ap.1Fiskeriverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Avgiftsbelagd verksamhet
Analyser, åldersanalyser, utvärdering/utveckling-7102 1412 1410-71
Kontrollprogram - Provfiske12004 1534 1530120
Miljöprogram - Provfiske-9508258250-95
Utredningar, förordningar, miljöbalksärenden-10701 9231 9230-107
Undersökningsfartyg-15604 2504 2500-156
Summa-309013 29213 2920-309
Tjänsteexport
Swedmar avgifter23103 2003 2000231
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet
Sanktionsavgifter2714002500250250
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Fiskeriverkets verksamhet inom den avgiftsbelagda verksamheten ska finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Fiskeriverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Fiskeriverket.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fiskeriverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin FoU-verksamhet. För sådan verksamhet som fordrar medfinansiering av Fiskeriverket ska sådan finansiering finnas innan beslut om medverkan fattas. Inkomsterna, vilka ska särredovisas i årsredovisningen, disponeras av myndigheten.

Övriga bemyndiganden och ekonomiska villkor

Fiskeriverket svarar för förvaltningen av kvarvarande prisregleringsmedel. Medel från prisregleringskassan får balanseras mellan budgetåren. Användningen av prisregleringsmedlen ska särredovisas i verkets årsredovisning.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Fiskeriverket ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) till den del som finansieras med EU-medel eller till den del som finansieras av fiskeavgiftsmedel.

Fiskeriverket undantas från att lämna budgetunderlag i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Fiskeriverket undantas från att lämna delårsrapport i enlighet med Internrevisionsförordning (2006:1228).

Fiskeriverket undantas från 12§ i Anslagsförordning (2011:223) att redovisa kostnader mot anslag för de framtida utgfter som är hänförbara till avvecklingen av Fiskeriverket.

Utdrag till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Miljödepartementet/NM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statens jordbruksverk
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: