Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2011-09-29
N2011/5635/E
Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 ESKILSTUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Energimarknadsinspektionen
Riksdagen har beslutat om Energimarknadsinspektionens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 21, bet. 2010/11:NU3, rskr. 2010/11:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Energimarknadsinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

1. Regelförenkling

Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Energimarknadsinspektionen ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

2. Nordisk slutkundsmarknad för el - statusrapport

De nordiska energiministrarna antog den 25 oktober 2010 en kommuniké om fortsatt utveckling av en nordisk slutkundsmarknad för el. Mot bakgrund av denna kommuniké ska Energimarknadsinspektionen ta fram en statusrapport som beskriver nuläget i arbetet med att skapa en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Rapporten ska innehålla en övergripande beskrivning av vilka av projektets delmål som uppnåtts och vilka delmål som återstår. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 september 2011. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och inspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

3. Ekonomisk bedömning vid införande av smarta mätare i naturgasnäten

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (gasmarknadsdirektivet) bilaga 1 punkt 2 ges möjlighet för medlemsstaterna att före det att medlemsstaten genomför system med smarta mätare göra en ekonomisk bedömning av alla kostnader och all nytta smarta mätare för med sig på lång sikt för gasmarknaden och den enskilde konsumenten. I uppdraget kan även ingå att utreda vad slags smarta mätare som är ekonomiskt rimliga och kostnadseffektiva och vilken tidsfrist som är rimlig för deras distribution. Regeringen anser att det finns ett behov att ett göra en sådan utredning som föreskrivs i gasmarknadsdirektivets bilaga 1 punkt 2 för att få ett fullgott underlag för att kunna införa ett system med smarta mätare på gasmarknaden. Regeringen ger därför Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utföra utredningen. Uppdraget ska ske efter samråd med Swedac och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2012. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

4. Elområden

Till följd av en överenskommelse mellan Europeiska kommissionen och Affärsverket svenska kraftnät kommer Sverige den 1 november 2011 att övergå från ett system med endast ett gemensamt elområde (prisområde) till en indelning med fyra elområden. Denna nya indelning med elområden inom landet kan komma att leda till att det periodvis kommer att vara varierande priser på elen i olika landsdelar. Regeringen anser att denna fråga kontinuerligt bör följas upp och ger därför Energimarknadsinspektionen i uppdrag att följa upp och analysera de eventuella prisskillnaderna på elpriset som införandet av fyra elområden kan komma att innebära på den svenska elmarknaden och andra konsekvenser för elkonsumenternas möjligheter att vara aktiva på elmarknaden. Energimarknadsinspektionen bör även belysa andra konsekvenser för marknaden samt om lämpligt ge förslag till åtgärder som ytterligare kan förbättra marknadens funktion. Energimarknadsinspektionen ska särskilt utreda eventuella effekter för konkurrenssituationen på elmarknaden och grossistmarknadens funktion. Vid genomförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen samråda med Affärsverket svenska kraftnät, Konsumentverket och Konkurrensverket. Den del av uppdraget som avser att utreda eventuella effekter för konkurrenssituationen på elmarknaden och grossistmarknadens funktion ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2012. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2012. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid andra tidpunkter än vad som här angivits.

5. Värmemarknad

Energimarknadsinspektionen ska tillsammans med Statens energimyndighet analysera utvecklingen på fjärrvärmemarknaden i relation till konkurrerande alternativ på värmemarknaden med avseende på priser, konkurrens och miljö. I redovisningen ska även en bedömning ske av effekterna av stödsystemen för konvertering av olika uppvärmningssystem. Resultatet av dessa analyser ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i en gemensam rapport senast den 30 juni 2011.

6. Energiområdets termologi

Energimarknadsinspektionen ska tillsammans med Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket och Statens energimyndighet inventera vilka termer, definitioner och begrepp som används i författningar som rör energiområdet. Energimarknadsinspektionen ska i samråd med övriga myndigheter samt Terminologicentrum lämna förslag på vilka termer, definitioner och begrepp som kan samordnas och därmed användas gemensamt av myndigheterna. Uppdraget ska bedrivas inom ramen för regelförenklingsarbetet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juli 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:9

Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Energimarknadsinspektionen104 217
ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (ram)104 217

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:9 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader
ap.12 7073 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Energimarknadsinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-257 518
2011-02-257 518
2011-03-257 518
2011-04-257 518
2011-05-257 518
2011-06-257 518
2011-07-259 851
2011-08-259 851
2011-09-259 851
2011-10-259 851
2011-11-259 851
2011-12-259 854
Summa104 217
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Energimarknadsinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet70206 0005 0001 0001 702
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Energimarknadsinspektionen får disponera de avgifter som Energimarknadsinspektionen har rätt att ta ut enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Utdömda viten med anledning av förelägganden enligt 12 kap. 2 och 3 §§ ellagen (1997:857) samt förseningsavgifter enligt 12 kap. 8 § ellagen och enligt 44 § fjärrvärmelagen (2008:263) ska levereras in i anslutning till uppbörd och redovisas på inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter.  

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Jan-Olof Lundgren
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Justiedepartementet/KO
Näringsdepartementet/KLS och MK
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Affärsverket svenska kraftnät
Konkurrensverket
Konsumentverket