Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2011-09-15
UF2011/52941/UD
/FIM
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Box 878
50115 BORÅS
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Riksdagen har beslutat om Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 24, bet. 2010/11:NU1, rskr. 2010/11:133).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Swedacs uppgifter anges i förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

Återrapportering av förbättringar och viktigare förändringar i verksamheten vad gäller kvalitet, produktivitet, prisutveckling och service ska ske utifrån de mål som fastställts i myndighetens kvalitetsledningssystem enligt standarden ISO 9001:2000.

Stöd och information angående förordning 765/2008/ EG om ackreditering och marknadskontroll

Swedac ska stödja myndigheterna i deras tillämpning av och anpassning till förordning 765/2008/EG om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter.

Samarbete med myndigheter och organisationer

Verksamheten ska bedrivas så att samarbetsmöjligheter med myndigheter och organisationer med uppgift att stödja regelförenkling och lösa handelshinder nationellt, regionalt och lokalt tas till vara.

Återrapportering

Swedac ska senast den 15 oktober 2011 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka initiativ som myndigheten tagit för att vidareutveckla och förbättra service som t.ex. information, vägledning och interaktiva tjänster riktade till blivande respektive befintliga företagare.

Utgiftsprognoser

Swedac ska redovisa utgiftsprognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober

3

Uppdrag

Revidering av direktiv som reglerar produkter

Under 2011 ska tio olika produktdirektiv anpassas till beslutet 768/2008/EG om en gemensam ram för saluföring av produkter. Swedac ska bistå regeringen med underlag i detta arbete samt inhämta och samordna synpunkter från berörda myndigheter.

Regelförenkling

Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Swedac ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning

Certifiering av installatörer av små anläggningar för förnybar energi

Swedac ska, tillsammans med Energimyndigheten och Boverket, ta fram förslag till nationellt samordnade system för certifiering eller motsvarande kvalifikationssystem enligt artikel 14.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (förnybartdirektivet). I uppdraget ingår också att ta fram förslag för hur information, i den mån den inte redan i dag finns tillgänglig, om certifieringssystem eller motsvarande kvalitifikationssystem tillhandlahålls för allmänheten enligt artikel 14.4 i förnybartdirektivet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll22 759
ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (ram)22 759

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

Av anslagsposten avser 950 000 kronor kostnader för legal metrologi. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
ap.16833 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)3 500
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-251 897
2011-02-251 897
2011-03-251 897
2011-04-251 897
2011-05-251 897
2011-06-251 897
2011-07-251 897
2011-08-251 897
2011-09-251 897
2011-10-251 897
2011-11-251 897
2011-12-251 892
Summa22 759
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet
Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll-14505 0004 8551450
Uppdragsverksamhet
Ackrediteringsverksamhet4 640-2 50094 00097 000-3 000-860
Tjänsteexport2 30250033 00032 9001002 902
Summa6 942-2 000127 000129 900-2 9002 042
Belopp angivna i tkr

Villkor

Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll

Avgifter för legal mätteknik som tas ut med stöd av 8 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon får disponeras av Swedac.

Avgifter för ädelmetallkontroll som tas ut med stöd av 10 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten och 5 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten får disponeras av Swedac.

Ackrediteringsverksamhet

Enligt 20 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll ska ackrediterade organ samt organ som bedöms enligt 4 § andra stycket nämnda lag betala avgift till Swedac för att täcka kostnaderna för ackreditering och tillsyn. Inkomsterna från avgifterna får disponeras av Swedac.

På regeringens vägnar
Ewa Björling
Ola Brohman
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Utrikesdepartementet, EKO
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, FIN
Näringsdepartementet, MK
Näringsdepartementet, KLS
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, KO
RK Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen

Senast uppdaterad: