Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2011-09-22
Fi2011/3930
Konjunkturinstitutet
Box 3116
103 62 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Konjunkturinstitutet
Riksdagen har beslutat om Konjunkturinstitutets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 02, bet. 2010/11:FiU2, rskr. 2010/11:139).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Konjunkturinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Prognoser och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska utvecklingen ska vara tillförlitliga som beslutsunderlag.

Konjunkturinstitutet ska:
–redovisa och kommentera prognosprecisionen,
–analysera prognosavvikelser,
–redovisa hur prognoserna görs tillgängliga, och
–redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras.

I analysen av prognosavvikelserna ska Konjunkturinstitutet även analysera regeringens prognosavvikelser. Prognosavvikelserna ska därtill jämföras med andra prognosmakares. I samband med att Konjunkturinstitutet presenterar sina prognoser ska en prognosjämförelse göras med andra prognosmakare, däribland regeringen. 

2. Prognoser och medelfristiga kalkyler ska inkludera analyser av finans- och penningpolitikens inriktning.

3. Den förda finanspolitikens effekter ska redovisas. Särskild tonvikt ska läggas vid hur de offentliga finanserna förhåller sig till budget- och finanspolitiska mål. 

4. Metoder och modeller ska underhållas och utvecklas så att kvaliteten på prognoser, kalkyler och analyser kontinuerligt förbättras. Inom utvecklingsarbetet ska särskild vikt läggas vid utveckling av det offentlig-finansiella blocket i KIMOD eller i en liknande modell. KIMOD ska utvecklas till att bli en kvartalsmodell alternativt ska en liknande kvartalsmodell utvecklas. Inom utvecklingsarbetet ska även särskild vikt läggas vid utveckling av metoder och modeller för miljöekonomi.

Konjunkturinstitutet ska redovisa metodutvecklingsinsatserna till regeringen (Finansdepartementet).

5. Konjunkturinstitutet ska producera kvalificerade samhällsekonomiska analyser som förbättrar beslutsunderlaget för svensk miljö- och klimatpolitik. Analyserna ska omfatta miljöpolitiska styrmedel och andra miljöekonomiska analyser av relevans för svensk miljö- och klimatpolitik.

6. Konjunkturinstitutet ska i årsredovisningen redovisa volym, intäkter och kostnader avseende den miljöekonomiska enheten.

7. Konjunkturinstitutet ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen avseende anslaget 1:7 Konjunkturinstitutet för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras såväl i förhållande till föregående prognostillfälle som till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 19 januari, 23 februari, 5 maj, 1 augusti och 28 oktober 2011.

8. Konjunkturinstitutet ska bidra till utvecklingen av den ekonomiska statistikens kvalitet, t.ex. genom att delta i olika arbetsgrupper, råd och liknande organ, samt genom att granska det statistiska underlagets kvalitet i det löpande prognos- och analysarbetet. Vid behov ska institutet föreslå utredningar och förbättringar.

3

Uppdrag

1. Konjunkturinstitutet ska förse regeringen (Finansdepartementet) med leveranser av utfalls- och prognosdata i det gemensamma databasformatet. Tidpunkter för leveranserna och omfattningen av dessa bestäms i samråd med Finansdepartementet.

2. Konjunkturinstitutet ska fr.o.m. 1 januari 2011 redovisa utvecklingen med en femårig prognoshorisont för vissa centrala variabler.

3. Konjunkturinstitutet ska fr.o.m. 1 januari 2011 redovisa en modellbaserad beräkning av utvecklingen för vissa centrala variabler baserad på ett antagande om att finanspolitiken endast omfattar åtgärder som redan aviserats, föreslagits eller beslutats av riksdag eller regering. 

4. Konjunkturinstitutet ska fr.o.m. 2012 publicera S2-indikatorn. Under 2011 ska institutet genomföra en förstudie och senast den 31 december 2011 till regeringen (Finansdepartementet) rapportera resultatet av denna.   

5. Konjunkturinstitutet ska påbörja ett utvecklingsarbete för att kunna redovisa utfall och prognoser för skatter på arbets- och kapitalinkomster enligt den struktur som tillämpas i statsbudgeten. Redovisningen enligt denna struktur ska ske senast i mars 2012.

6. Konjunkturinstitutet ska löpande informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) i frågor som rör utveckling och införande av nya modeller och rutiner för det löpande arbetet med prognoser och medelfristiga kalkyler.

7. Konjunkturinstitutet ska underhålla modellerna KIMOD, FIMO och input-/outputmodellen med tillbehörande databaser och dokumentation. Institutet ska förse Regeringskansliet (Finansdepartementet) med användarsupport och utbildning.

8. Konjunkturinstitutet ska företräda Sverige i miljö- och ekonomigruppen under Nordiska ministerrådet.

9. Konjunkturinstitutet ska redovisa en strategi för hur institutet avser att lyfta fram och synliggöra verksamheten som bedrivs inom den miljöekonomiska enheten. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 11 februari 2011.

10. Konjunkturinstitutet ska utarbeta en rapport om de samhälls- ekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. I rapporten ska sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning, lönenivåer och lönefördelning analyseras.Vid framtagandet av rapporten ska relevanta jämställdhetsaspekter beaktas. Konjunkturinstitutet beslutar efter samråd med Medlingsinstitutet om rapportens utformning och publiceringstidpunkt med hänsyn till avtalsförhandlingarna.

11. Konjunkturinsitutet ska, i samråd med Naturvårdsverket, utarbeta en årlig rapport om miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter, däribland den ekonomiska politikens kort- och långsiktiga effekter på riksdagens mål för miljökvalitet och på en i övrigt miljömässigt hållbar utveckling. Den första rapporten ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2012.

12. Konjunkturinstitutet ska med modellen EMEC ta fram ett nytt långsiktsscenario (referensscenario) för svensk ekonomi. Uppdraget ska redovisas för regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 januari 2012. Kostnaden för detta uppdrag ska belasta utgiftsområde 1, anslag 4:1 Regeringskansliet m.m., anslagspost 1, budgetram 6 Finansdepartementet, med högst 350 000 kronor.Rekvirering av medel ska göras senast den 31 december 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:7

Konjunkturinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Konjunkturinstitutet52 850
ap.1Konjunkturinstitutet (ram)52 850

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:7 Konjunkturinstitutet
ap.11 5863 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)5 600
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konjunkturinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-254 404
2011-02-254 404
2011-03-254 404
2011-04-254 404
2011-05-254 404
2011-06-254 404
2011-07-254 404
2011-08-254 404
2011-09-254 404
2011-10-254 404
2011-11-254 404
2011-12-254 406
Summa52 850
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konjunkturinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Konjunkturinstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsverksamhet
Försäljning av statistik och statistiktjänster69648166066001 177
Expertuppdrag1 261-9477337330314
Användarststöd och kurser276-1063253250170
Summa2 233-5721 7181 71801 661
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek i övrigt bestäms av Konjunkturinstitutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgifterna disponeras av Konjunkturinstitutet.

Vid ingång av år 2010 hade Konjunkturinstitutets avgiftsfinansierade verksamhet ett ackumulerat överskott om 2 233 000 kronor. Detta överskott får användas för att täcka framtida underskott i verksamheten.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konjunkturinstitutet får ta emot bidrag för sin verksamhet från forskningsråd, forskningsstiftelser, forskningsfonder, statliga myndigheter samt organ inom Europeiska unionen och Förenta nationerna. Bidragsintäkterna disponeras av Konjunkturinstitutet.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Peter Frykblom
Kopia till

Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA1
Finansdepartementet/BA Strukturenheten
Finansdepartementet/SMS
Finansdepartementet/EIT
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: