Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
12

2011-06-30
L2011/1960
Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverket
Utredningen om avveckling av Fiskeriverket (2011:01) Garnisonen
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverket
Riksdagen har beslutat om att Fiskeriverket ska avvecklas per den 30 juni 2011. (prop. 2010/11:1, utg.omr. 20, bet. 2010/11:MJU1, rskr. 2010/11:119, prop. 2010/10:1, utg.omr. 23, bet. 2010/11:MJU2, rskr. 2010/11:120).

Regeringen beslutade om direktiv för Avveckling av Fiskeriverket (dir 2011:46) den 30 maj 2011. I direktivet anges en tidsram för avvecklingen och när avrapporteringar ska ske. Utöver vad som anges i direktivet beslutar regeringen att följande ska gälla för Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverket under 2011.

VERKSAMHET

Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverket disponerar under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård anslaget 1:17 Havs- och vattenmyndigheten anslagsposten 2 för de kostnader som uppkommer i samband med avvecklingen av Fiskeriverket. Anslaget får även användas för avvecklingskostnader som övertagits från Fiskeriverket och som tidigare inte redovisats mot anslag.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Återrapportering ska ske i enlighet med vad som framgår av direktivet för utredningen Avveckling av Fiskeriverket (dir. 2011:46).

2

Organisationsstyrning

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Överlåtelse av Fiskeriverkets tillgångar och skulder, till de delar som inte övertas av Havs- och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk eller Sveriges lantbruksuniversitet, ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8§§ i förordningen (200:605) om årsredovisning och budgetunderlag till Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverket. Fiskeriverket har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 30 juni 2011 och Avvecklingsmyndigheten övertar ansvaret från och med den 1 juli 2011.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverket behöver inte lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning av väsentliga uppgifter i årsredovisningen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Inte heller jämförelsetal för balans- och reslutaträkning samt noter behöver lämnas. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder omhändertagits. Årsredovisningen ska lämnas senast den 22 februari 2012.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Helena Ewenfält
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Länsstyrelserna
Statens jordbruksverk
Sveriges lantbruksuniversitet
Statens tjänstepensionsverk
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Miljödepartementet/ADM
Socialdepartementet/ESA
Socialdepartementet/SFÖ
Internrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Utredningen (M2010:03) om inrättandet av Havs- och vattenmyndigheten

Senast uppdaterad: