Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:14

2011-06-22
Ju2011/4789/Å
Åklagarmyndigheten
Box 5553
11485 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Åklagarmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Åklagarmyndighetens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010:11:1, utg.omr. 04, bet. 2010/11:JuU1, rskr. 2010/11:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Åklagarmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Åklagarmyndigheten ska bidra till en sådan utveckling genom att se till att de personer som begått brott lagförs. Myndighetens arbete ska bedrivas med högt ställda krav på kvalitet och effektivitet. I verksamheten ska rättskedjeperspektivet beaktas. Åklagarmyndigheten ska säkerställa att den egna verksamheten präglas av enhetlighet i verksamhetsresultaten. Vidare ska Åklagarmyndigheten verka för att rättstillämpningen är lagenlig, följdriktig och enhetlig.

Åklagarmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som myndigheten ska utföra enligt lag och annan författning. Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av verksamhetens utveckling. Redovisningen ska göras enligt den indelning som myndigheten bestämmer. Vidare ställer regeringen följande särskilda krav på redovisningen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Handläggning av brottsmisstankar

Åklagarmyndigheten ska redovisa uppgifter om: 

- antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts samt antalet och andelen brottsmisstankar som har lett till lagföring

- genomströmningstider

- antalet och andelen beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan styrkas respektive åtal inte väckts av andra skäl

- antalet och andelen beslut att inte inleda respektive antalet och andelen beslut att lägga ned en förundersökning 

Betydande förändringar i resultatutvecklingen eller verksamheten ska ägnas särskild uppmärksamhet. Skillnader i resultat mellan åklagarkammare ska analyseras och kommenteras.

Åtgärder för att förbättra kvaliteten och effektiviteten

Åklagarmyndigheten ska redovisa och analysera de åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder Åklagarmyndigheten vidtagit för att minska skillnaderna mellan åklagarkamrarna både när det gäller verksamhetsresultat och rättstillämpning. Åklagarmyndigheten ska i detta sammanhang beskriva hur myndigheten använder sig av exempelvis goda exempel och benchmarking för att utveckla verksamheten på kammarnivå.

Genomströmningstider avseende unga lagöverträdare

Åklagarmyndigheten ska redovisa i vilken utsträckning de lagstadgade beslutsfristerna avseende unga lagöverträdare har hållits. Myndigheten ska också redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att korta genomströmningstiderna i dessa ärenden.

Grov organiserad brottslighet

Åklagarmyndigheten ska redovisa och analysera de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att vidareutveckla bekämpningen av grov organiserad brottslighet. Av redovisningen ska framgå hur stor andel av myndighetens resurser som har använts för att bekämpa brottslighet av detta slag.

Brottsutbytesfrågor

Åklagarmyndigheten ska redovisa och analysera de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att vidareutveckla arbetet med brottsutbytesfrågor på såväl strategisk som operativ nivå. Åklagarmyndigheten ska också redovisa och kommentera det kvantitativa resultatet av myndighetens arbete att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott.

Häktningar och restriktioner

Åklagarmyndigheten ska redovisa uppgifter om häktningar och restriktioner enligt den struktur för redovisning som framgår av myndighetens regleringsbrev för budgetåret 2010.

Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel

Den parlamentariska kontrollen av tillämpningen av bestämmelserna om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål baseras på redogörelsen i regeringens årliga skrivelse till riksdagen. Regeringen har gett Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen i uppdrag att en gång per år redovisa myndigheternas tillämpning av nämnda hemliga tvångsmedel. Mot bakgrund av detta uppdrag ska Åklagarmyndigheten redovisa hur myndigheten säkerställer att de uppgifter som lämnas till regeringen är av hög kvalitet. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten möjliggör för den operativa verksamheten att fortlöpande rapportera användningen av angivna hemliga tvångsmedel. Återrapporteringskravet ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 maj 2011.    

Bemötande av brottsoffer

Åklagarmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att vidareutveckla kompetensen inom myndigheten när det gäller bemötande av brottsoffer.

Internationellt samarbete

Åklagarmyndigheten ska redovisa och analysera de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla det internationella samarbetet på såväl strategisk som operativ nivå. Av redovisningen ska även framgå hur myndigheten har samverkat med andra svenska myndigheter inom ramen för det internationella samarbetet. 

Effektiv intern styrning och kontroll

Åklagarmyndigheten ska redovisa de ytterligare utvecklingsinsatser som vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll samt analysera vilka effekter utvecklingsarbetet har haft inom myndigheten. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten fortsatt arbetar för att implementera enmyndighetsreformen fullt ut.

Prognoser

Åklagarmyndigheten ska redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober

3

Uppdrag

Förbättrad hantering av mängdbrottsärenden

1. Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Domstolsverket har haft i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa en effektiv samordning och handläggning av mängdbrott. Mot bakgrund av redovisningen av detta uppdrag (Ju2010/6658/Å) ska Åklagarmyndigheten, tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Domstolsverket, redovisa de gemensamma åtgärder som pågår och som, sedan den förra redovisningen, vidtagits för att förbättra hanteringen av mängdbrott i hela rättskedjan. Myndigheterna ska särskilt redovisa de åtgärder som vidtas för att åstadkomma en väl fungerande samverkan och samordning på såväl operativ som central nivå samt för att uppnå en tydlig och ändamålsenlig ansvarsfördelning. Av redovisningen ska framgå hur de gemensamma åtgärderna konkret har lett och leder till förbättrade verksamhetsresultat avseende mängdbrott. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 15 oktober 2011.

 

2. Samtidigt som det myndighetsgemensamma mängdbrottsarbetet utvecklas är det av stor vikt att Åklagarmyndigheten har väl fungerande och ändamålsenliga arbets- och organisationsformer för att hantera mängdbrottsärenden. Åklagarmyndigheten ska därför redovisa det arbete som sker inom myndigheten i syfte att förbättra hanteringen av mängdbrott. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 oktober 2011.

Planering för effekthemtagning av arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning

Åklagarmyndigheten ges i uppdrag att ta fram en plan för att anpassa verksamheten till införandet av ett strukturerat elektroniskt informationsflöde så att de effektivitets- och kvalitetsnyttor som skapas tillvaratas fullt ut. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 november 2011.

Utvecklat prognosarbete

Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Åklagarmyndigheten i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Pågående uppdrag

Rättsväsendets informationsförsörjning

Åklagarmyndigheten ska som ett led i arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården och Skatteverket senast den 31 december 2012 ha infört ett strukturerat elektroniskt informationsflöde framåt i rättskedjan. Samverkan ska även ske med Brottsförebyggande rådet. För att säkerställa att myndigheternas RIF-arbete samordnas ska Åklagarmyndigheten anpassa sin planering och prioritering av IT-baserad verksamhetsutveckling till RIF-gemensamma ställningstaganden.

Tillämpningen av vissa hemliga tvångsmedel

Åklagarmyndigheten ska i samverkan med Rikspolisstyrelsen en gång per år, före maj månads utgång, till regeringen lämna en gemensam redogörelse för tillämpningen av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under föregående år (Ju2010/855/Å).

Nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor

Ekobrottsmyndigheten har i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten bildat en myndighetsgemensam nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten. Ekobrottsmyndigheten ska i samverkan med de övriga myndigheterna utvärdera verksamheten i den myndighetsgemensamma funktionen. Utvärderingen ska redovisas senast den 31 maj 2012 (Ju2008/8737/Å).

Prostitution och människohandel

Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten har fått i uppdrag att förstärka insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (Ju2008/7403/PO). Uppdraget ska slutredovisas senast den 20 februari 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:3

Åklagarmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Åklagarmyndigheten1 184 292
ap.1Åklagarmyndigheten (ram)1 184 292

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:3 Åklagarmyndigheten
ap.135 5293 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)118 429
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Åklagarmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2598 691
2011-02-2598 691
2011-03-2598 691
2011-04-2598 691
2011-05-2598 691
2011-06-2598 691
2011-07-2598 691
2011-08-2598 691
2011-09-2598 691
2011-10-2598 691
2011-11-2598 691
2011-12-2598 691
Summa1 184 292
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Åklagarmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Åklagarmyndigheten
På regeringens vägnar
Tobias Billström
Jenny Johansson
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/IREV
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Kriminalvården
Brottsförebyggande rådet
Rättsmedicinalverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: