Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2011-05-31
Ju2011/4231/DOM
Ju2011/2672/DOM
Domarnämnden
Box 2330
103 18 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Domarnämnden
Riksdagen har beslutat om Domarnämndens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 04, bet. 2010/11:JuU1, rskr. 2010/11:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Domarnämnden och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Domarnämnden ska verka för att allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar, specialdomstolar och hyresnämnder kan rekrytera domare respektive hyresråd som tillhör de skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna.

Återrapportering

Domarnämnden ska redovisa och kommentera verksamheten i förhållande till ovan angivet mål samt till de uppgifter som framgår av lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare och förordningen (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden.

Övrig återrapportering

Domarnämnden ska också redovisa och kommentera:

  • Antalet inkomna generella intresseanmälningar fördelat på kön och handläggningen av dessa.

  • Hur många ärenden som avsett de anställningar som tidigare tillsattes efter s.k. kallelseförfarande och handläggningen av dessa.

  • På vilket sätt nämnden har bedrivit ett aktivt och långsiktigt arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare. Av redovisningen ska framgå bl.a. vilka åtgärder som har vidtagits för att bredda rekryteringen av domare.

Prognoser

Domarnämnden ska redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

23 februari

1 augusti

28 oktober

Särskild redovisning

Domarnämnden ska senast den 31 maj 2011 redovisa hur ombildningen av nämnden har genomförts tillsammans med information om verksamheten och en kortfattad ekonomisk redovisning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:17

Domarnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Domarnämnden7 000
ap.1Domarnämnden (ram)7 000

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:17 Domarnämnden
ap.1210Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)700
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)700
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Domarnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-031 000
2011-02-25545
2011-03-25545
2011-04-25545
2011-05-25545
2011-06-25545
2011-07-25545
2011-08-25545
2011-09-25545
2011-10-25545
2011-11-25545
2011-12-25550
Summa7 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domarnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Domarnämnden
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Daniel Palm
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: